[Adduser-devel] Yuzde 80 daha ucuza konusabilirsiniz.

bulten at berkossistem.com bulten at berkossistem.com
Mon Sep 10 07:36:25 UTC 2012


 

Dijital santral haricinde dinlenemez telefon sisteminiz olmas1n1
istemez misiniz?

BerkOS VOIP sunucu sistemimiz, dijital santral sisteminden daha
fazlas1n1 size sunmaktad1r. Özel geli_tirdiimiz kriptolama
sistemimiz sayesinde d1_ar1dan gelebilecek müdahalelere maruz
kalmadan güvenli bir _ekilde görü_ebilirsiniz. Art1k ofisinize
bal1 kalmaktan kurtulabilirsiniz. Ofis d1_1ndayken dahili hatt1n1z
her zaman cep telefonunuzun içinde olacak. Hali haz1rdaki santral
sistemlerinden farkl1 olarak, otomasyon yaz1l1mlar1n1za entegre ederek
mü_teri takibinizi kolayla_t1ran bir sistemdir. Sistemimiz sadece
santral hizmeti vermeyip çar1 merkezi çözümlerinizide size
sunacakt1r. Aray1n size demo sunum yap1p sistemimizi daha iyi
tan1tal1m. Sistemdeki s1n1r1n sadece sizsiniz, buda bizi tek k1lan en
önemli özelliimizdir. Bu sunduumuz özellikler yan1nda telefon
giderlerinizi %40 ile %80 aras1nda indirebilirsiniz. Özellikle yurt
d1_1 görü_melerinizde haberle_me giderlerinizin daha da
dü_tüünü göreceksiniz.

BerkOS VOIP sunucusunun baz1 özelliklerini s1ralamak gerekirse;

SIP destei ile Internet veya Intranet üzerinden ücretsiz görü_me
imkan1,

ADSL üzerinden sadece merkezde static IP kullan1larak balant1
imkan1,

Uç noktalarda herhangi bir ayar gerektirmeden sadece IP telefon
takarak ileti_im imkan1,

PC üzerine yüklenecek yaz1l1m ile bilgisayar kullanarak WiFi veya
ba_ka bir _irketten santral üzerinden arama yapabilme – çar1
yakalabilme,

Ses s1k1_t1rma,

Kontrollü ve kontrolsüz aktarma,

Grup tabanl1 çar1 toplama (yakalama),

Ortak Arama Rehberi,

Ki_isel arama rehberi,

Me_gul/cevaps1z/tümünü yönlendirme,

Beni izle fonksiyonu,

Bekleme müzii,

Modern ve s1n1rs1z kapasitede Sesli Mesaj Sistemi,

Robot operatör ile 0nteraktif Sesli Cevap (IVR) sistemi,

0nternet üzerinden telefon ileti_imi (VoIP) destei,

Arama yetkilendirme ( dahili, _ehiriçi, GSM),

Geli_mi_ web tabanl1 santral operatör ekran1.

 Eer memnun kalmazsan1z size 90 gün içerisinde ücretinizi iade
ediyoruz.

*Yukar1da bahsettiimiz sistemler haricinde farkl1 talepleriniz olmas1
durumunda sizin için otomasyon sistemleri yapabiliyor veya
uyarlayabiliyoruz.*

 Size sistemimizi daha iyi anlatabilmek için sizden randevu talep
ediyor, deerli zaman1n1z1 bize ay1rman1z1 rica ediyoruz. Te_ekkür
ederiz.

 Fikir Bulutu Telekominikasyon 

 ve 0leti_im Bili_im Bilgisayar 

 K1rt. Büro Mak. LTD. ^T0.

 Cemalbey Caddesi No:89/5 Maltepe/0STANBUL

 Telefon 1 : 0 212 501 51 96

 Telefon 2 : 0 216 371 58 30

 Web : http://www.berkossistem.com

 E-Posta : mail at berkossistem.com <mailto:mail at berkossistem.com>

 Facebook Sayfam1z : http://www.facebook.com/berkos.systemE-Bultenimizden posta gelmesini istemiyorsaniz linke tiklayiniz.
http://mailing.postanitim.com/lists/?p=unsubscribe&uid=fb42f0fdf81a6f2cd8b59da80ecba26f-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/adduser-devel/attachments/20120910/71c13f86/attachment.html>


More information about the Adduser-devel mailing list