[Dbconfig-common-devel] dbconfig-common/debian/po vi.po,1.7,1.8

seanius at haydn.debian.org seanius at haydn.debian.org
Thu Aug 25 13:43:13 UTC 2005


Update of /cvsroot/dbconfig-common/dbconfig-common/debian/po
In directory haydn:/org/alioth.debian.org/chroot/home/users/seanius/tmp/cvs-serv6729/debian/po

Modified Files:
	vi.po 
Log Message:
updated debconf po file, and some bug fixes on last night's commit.

this one's off to unstable!

	seanIndex: vi.po
===================================================================
RCS file: /cvsroot/dbconfig-common/dbconfig-common/debian/po/vi.po,v
retrieving revision 1.7
retrieving revision 1.8
diff -u -d -r1.7 -r1.8
--- vi.po	11 Jul 2005 04:23:01 -0000	1.7
+++ vi.po	25 Aug 2005 13:43:03 -0000	1.8
@@ -4,10 +4,10 @@
 # 
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: dbconfig-common\n"
+"Project-Id-Version: dbconfig-common 1.8.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2005-07-10 16:28-0400\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-05-04 21:01+0930\n"
+"PO-Revision-Date: 2005-08-10 15:29+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <gnomevi-list at lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -248,18 +248,16 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:109
-#, fuzzy
 msgid "Error upgrading database for ${pkg}.  Retry?"
-msgstr "Gặp lỗi khi nâng cấp cơ sở dữ liệu cho ${pkg}."
+msgstr "Gặp lỗi khi nâng cấp cơ sở dữ liệu cho ${pkg}. Thử lại không?"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:109
-#, fuzzy
 msgid ""
 "An error seems to have occurred while upgrading the database. If it's of any "
 "help, this was the error encountered:"
-msgstr "Gặp lỗi khi nâng cấp cơ sở dữ liệu."
+msgstr "Gặp lỗi khi nâng cấp cơ sở dữ liệu. Lỗi là:"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -274,25 +272,22 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:130
-#, fuzzy
 msgid "Error installing database for ${pkg}.  Retry?"
-msgstr "Gặp lỗi khi cài đặt cơ sở dữ liệu cho ${pkg}."
+msgstr "Gặp lỗi khi cài đặt cơ sở dữ liệu cho ${pkg}. Thử lại không?"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:130
-#, fuzzy
 msgid ""
 "An error seems to have occurred while installing the database. If it's of "
 "any help, this was the error encountered:"
-msgstr "Gặp lỗi khi cài đặt cơ sở dữ liệu."
+msgstr "Gặp lỗi khi cài đặt cơ sở dữ liệu. Lỗi là:"
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:148
-#, fuzzy
 msgid "Error removing database for ${pkg}.  Retry?"
-msgstr "Gặp lỗi khi loại bỏ cơ sở dữ liệu cho ${pkg}."
+msgstr "Gặp lỗi khi loại bỏ cơ sở dữ liệu cho ${pkg}. Thử lại không?"
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -303,7 +298,6 @@
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:148
-#, fuzzy
 msgid ""
 "For some reason it was not possible to perform some of the actions necessary "
 "to remove the database for ${pkg}.  At this point you have two options: you "
@@ -314,8 +308,8 @@
 msgstr ""
 "Vì lẽ gì, không thể thực hiện một số hành động cần thiết để loại bỏ cơ sở dữ "
 "liệu cho ${pkg}. Vào lúc này, bạn có hai tùy chọn: tìm biết nguyên nhân của "
-"lỗi này (và sửa nó), hoặc không cho phép trình ấy giúp loại bỏ cơ sở dữ liệu "
-"(thì phải tự loại bỏ nó)."
+"lỗi này (và sửa nó), hoặc không cho phép trình này giúp loại bỏ cơ sở dữ "
+"liệu (thì phải tự loại bỏ nó). Lỗi gặp là:"
 
 # Variable: do not translate/ biến: đừng dịch
 #. Type: select
@@ -336,6 +330,12 @@
 "and you will need to downgrade, reinstall, reconfigure this package, or "
 "otherwise manually intervene to continue using it."
 msgstr ""
+"Vào lúc này, bạn tùy chọn có thể thử lại, hoặc hủy bỏ thao tác này. Nếu bạn "
+"chọn « Thử lại » thì sẽ được nhắc với mọi câu hỏi cấu hình lần nữa, và trình "
+"này sẽ cố thực hiện lại thao tác này. Tùy chọn « Thử lại (bỏ qua câu hỏi) » "
+"sẽ ngay cố thực hiện lại thao tác này, mà không hỏi câu nào. Nếu bạn chọn « "
+"Hủy bỏ » thì thao tác sẽ thất bại, và bạn sẽ cần phải hạ cấp, cài đặt lại, "
+"cấu hình lại gói này, hoặc tự làm gì cách khác, để tiếp tục sử dụng nó."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -517,15 +517,14 @@
 #. Type: password
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:254
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please provide a password for ${pkg} to register with the database server.  "
 "If left blank, a random password will be generated for you. PostgreSQL "
 "access may need to be reconfigured to allow password-authenticated access."
 msgstr ""
-"Hãy nhập mật khẩu cho ${pkg} để đăng ký với máy chủ cơ sở dữ liệu. Có lẽ hãy "
-"định cấu hinh lại cách truy cập PostgreSQL để cho phép cách truy cập dùng "
-"mật khẩu đã xác thức."
+"Hãy nhập mật khẩu cho ${pkg} để đăng ký với máy phục vụ cơ sở dữ liệu. Nếu "
+"bỏ rỗng thì sẽ tạo ra mật khẩy ngẫu nhiên cho bạn. Có lẽ hãy cấu hinh lại "
+"cách truy cập PostgreSQL để cho phép cách truy cập dùng mật khẩu đã xác thức."
 
 #. Type: string
 #. Description
@@ -688,7 +687,7 @@
 #. Description
 #: ../dbconfig-common.templates:344
 msgid "dbconfig-common will attempt to load existing settings"
-msgstr ""
+msgstr "Trình dbconfig-common sẽ cố tài thiết lập tồn tại."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -699,22 +698,6 @@
 "problem with loading or using them you will be given the option to enter "
 "them again later."
 msgstr ""
-
-#~ msgid ""
-#~ "At this point, you will need to downgrade, reinstall, or reconfigure this "
-#~ "package, or otherwise manually intervene to continue using ${pkg} If it's "
-#~ "of any help, this was the error encountered:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vào lúc này, bạn cần phải hạ cấp, cài đặt lại hay cấu hình lại gói này, "
-#~ "hoặc tự can thiệp một cách nào để tiếp tục sử dụng ${pkg}. Lỗi là:"
-
-#~ msgid ""
-#~ "At this point, you will need to reinstall or reconfigure ${pkg}, or "
-#~ "otherwise manually intervene before it will be of any use. If it's of any "
-#~ "help, this was the error encountered:"
-#~ msgstr ""
-#~ "Vào lúc này, bạn cần phải cài đặt lại hay cấu hình lại ${pkg}, hoặc tự "
-#~ "can thiệp một cách nào để sử dụng gói này. Lỗi là:"
-
-#~ msgid "If it's of any help, this was the error encountered:"
-#~ msgstr "Lỗi là:"
+"Trình dbconfig-common sẽ ngay bây giờ cố tải các thiết lập « ${pkg} » có "
+"sẵn. Sau này, các thiết lập này sẽ được hợp lệ hóa, và nếu gặp lỗi nào khi "
+"tải hoặc sử dụng chúng, bạn sẽ có dịp nhập lại chúng lần sau."
More information about the Dbconfig-common-devel mailing list