[Dctrl-tools-devel] [SCM] Debian control file query tools branch, maint-2.20, updated. 2.20-5-g694d15f

Antti-Juhani Kaijanaho ajk at debian.org
Wed Dec 7 16:24:37 UTC 2011


The following commit has been merged in the maint-2.20 branch:
commit 694d15fac30ea0bf668943476f677efd353869ea
Author: Antti-Juhani Kaijanaho <ajk at debian.org>
Date:   Wed Dec 7 18:24:32 2011 +0200

    Regenerate po files.
    
    Signed-off-by: Antti-Juhani Kaijanaho <ajk at debian.org>

diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index a46223e..28c0bbc 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-23 17:49+0200\n"
 "Last-Translator: Jordi Mallach <jordi at debian.org>\n"
 "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan at lists.debian.org>\n"
@@ -67,276 +67,267 @@ msgstr "%s: s'està usant «%s» com a paginador\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: popen ha fallat per a %s: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "avís: s'esperaven dos punts"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "s'esperaven dos punts"
 
-#: lib/predicate.c:43
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:228
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "el predicat és massa complexe"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "S'ha produït un error d'anàlisi al camp."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- cerca patrons en fitxers de control de Debian"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Mostra l'avís de prova."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NIVELL"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Estableix el nivell de depuració a NIVELL."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "CAMP,CAMP,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Restringeix la coincidència de patrons als CAMPs donats."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Això és una forma curta per a -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Això és una forma curta per a -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Mostra només el cos d'aquests camps dels paràgrafs coincidents."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
-msgid "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching paragraphs."
-msgstr "Mostra només la primera línia del camp «Description» dels paràgrafs coincidents."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+msgid ""
+"Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
+"paragraphs."
+msgstr ""
+"Mostra només la primera línia del camp «Description» dels paràgrafs "
+"coincidents."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Suprimeix els noms dels camps quan mostra els camps especificats."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Considera el patró com una expressió regular estesa POSIX."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "El patró és una expressió regular estàndard POSIX."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
-msgstr "No distigueixes entre majúscules i minúscules quan cerques una coincidència."
+msgstr ""
+"No distigueixes entre majúscules i minúscules quan cerques una coincidència."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Mostra només els paràgrafs que no coincideixen."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Mostra aquells camps que NO s'han seleccionat amb -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Mostra només el compte de paràgrafs coincidents."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "NOMFITXER"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Utilitza NOMFITXER com a fitxer de configuració."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Fes una coincidència exacta."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:44
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Mostra la llicència del copyright."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Predicats conjunts."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Predicats disjunts."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Nega el següent predicat."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Comprova la igualtat del número de versió."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Comparació del número de versió: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Comparació del número de versió: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Comparació del número de versió: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Comparació del número de versió: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Depura l'anàlisi d'opcions."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "No mostres res a l'eixida estàndard."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:46
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Intenta fer «mmap» dels fitxers d'entrada"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Descarta els errors d'anàlisi"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "PATRÓ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Especifiqueu el patró que voleu cercar"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Fes coincidir només noms de paquets sencers (implica -e)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "no es permeten noms de fitxer dins del predicat"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "el predicat és massa llarg"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "els modificadors d'àtom no són consistents"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "hi ha massa camps d'eixida"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "el nivell de registre «%s» no existeix"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "No es permeten múltiples patrons per al mateix àtom"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "hi ha massa noms de fitxers"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "s'ha produït un error intern"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "s'ha trobat un final del predicat inesperat"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "s'ha trobat un «!» inesperat a la línia d'ordres"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "s'ha trobat un «-a» inesperat a la línia d'ordres"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "s'ha trobat un «-o» inesperat a la línia d'ordres"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "s'ha trobat un «(» inesperat a la línia d'ordres"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "s'ha trobat un «)» inesperat a la línia d'ordres"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "s'ha trobat un àtom inesperat a la línia d'ordres"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "s'ha trobat un àtom inesperat a la línia d'ordres"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "s'ha trobat un «!» inesperat a la línia d'ordres"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "manca un «)» en la línia d'ordres"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "hi ha massa noms de fitxers"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "No es permeten múltiples patrons per al mateix àtom"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Es requereix un patró"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "es requereix un predicat"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "els modificadors d'àtom no són consistents"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "hi ha massa noms de fitxers"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "no es permeten noms de fitxer dins del predicat"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "predicat malformat"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
-msgstr "S'està afegint «Description» als camps d'eixida seleccionats a causa de -d"
+msgstr ""
+"S'està afegint «Description» als camps d'eixida seleccionats a causa de -d"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-I requereix com a mínim una instància de -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
-msgstr "no es poden suprimir els noms de camp quan es mostren paràgrafs sencers"
+msgstr ""
+"no es poden suprimir els noms de camp quan es mostren paràgrafs sencers"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "El fitxer d'entrada per defecte és malformat"
 
@@ -348,7 +339,7 @@ msgstr "el proprietari no sou vosaltres o el superusuari, s'omet"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "té permisos d'escriptura per al grup o altres, s'omet"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "s'està llegint el fitxer de configuració"
 
@@ -356,29 +347,31 @@ msgstr "s'està llegint el fitxer de configuració"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "ha fallat la lectura o la memòria s'ha exhaurit"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "error de sintaxi: es necessita un nom d'executable"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "error de sintaxi: es necessita un nom de fitxer d'entrada"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "s'està considerant el nom de l'executable"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "sí, s'utilitzarà el nom d'executable"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "fitxer d'entrada per defecte"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
-msgstr "no s'ha trobat el nom de l'executable; s'està llegint des de l'entrada estàndard"
+msgstr ""
+"no s'ha trobat el nom de l'executable; s'està llegint des de l'entrada "
+"estàndard"
 
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
@@ -416,20 +409,19 @@ msgstr "ESPEC"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Afegeix la columna especificada."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "La longitud de la columna no és vàlida"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- tabula fitxers de control de Debian"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "el caràcter multioctet és invàlid"
 
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:39
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:40
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:39 join-dctrl/join-dctrl.c:40
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:41
 msgid "FIELD"
 msgstr "CAMP"
@@ -494,6 +486,24 @@ msgstr "es necessiten exactament dos fitxers d'entrada"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "no es pot unir un flux de dades amb ell mateix"
 
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "el predicat és massa complexe"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "s'ha trobat un «-a» inesperat a la línia d'ordres"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "s'ha trobat un «-o» inesperat a la línia d'ordres"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "s'ha trobat un «(» inesperat a la línia d'ordres"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "s'ha trobat un «)» inesperat a la línia d'ordres"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "es requereix un predicat"
+
 #~ msgid "unexpected end of file"
 #~ msgstr "s'ha trobat un final de fitxer inesperat"
 
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index fed9794..71a20f3 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-25 18:25+0200\n"
 "Last-Translator: Miroslav Kure <kurem at debian.cz>\n"
 "Language-Team: Czech <debian-l10n-czech at lists.debian.org>\n"
@@ -66,262 +66,263 @@ msgstr "%s: používám „%s“ jako pager\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: volání popen selhalo pro %s: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "varování: očekávána dvojtečka"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "očekávána dvojtečka"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "predikát je příliš složitý"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Chyba analýzy pole."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- vyhledává v debianích souborech control"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Zobrazí testovací nápis."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "ÚROVEŇ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Nastaví ladicí úroveň na ÚROVEŇ."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "POLE,POLE,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Omezí porovnávání vzorů na zadaná POLE."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Toto je zkratka za -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Toto je zkratka za -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Z nalezených odstavců zobrazí pouze obsah těchto polí."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 msgstr "Z nalezených odstavců zobrazí pouze první řádek pole „Description“."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Při zobrazování zadaných polí potlačí názvy těchto polí."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr ""
 "Bude se vzorem pracovat jako s rozšířeným POSIXovým regulárním výrazem."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "Vzor je standardní POSIXový regulární výraz."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Při hledání shody ignoruje velikost písmen."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Zobrazí pouze odstavce, které se neshodují."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Zobrazí pole, která NEBYLA vybrána pomocí -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Zobrazí pouze počet shodujících se odstavců."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "JMSOUB"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Jako konfigurační soubor použije JMSOUB."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Provede přesnou shodu."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Vytiskne licenci."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Konjunkce predikátů."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Disjunkce predikátů."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Neguje následující predikát."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Testuje rovnost čísla verze."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Porovnání čísla verze: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Porovnání čísla verze: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Porovnání čísla verze: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Porovnání čísla verze: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Ladí zpracování parametrů."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Nebude nic vypisovat na std. výstup."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Zkusí mmapovat vstupní soubory"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Ignorovat chyby analýzy"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "VZOR"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Zadá vzor, který se má hledat"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Shoduje se pouze s celými názvy balíků (implikuje -e)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "jména souborů nejsou uvnitř predikátu povolena"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "predikát je příliš dlouhý"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "nekonzistentní modifikátory atomu"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "příliš mnoho výstupních polí"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "úroveň logování „%s“ neexistuje"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "Více vzorů pro stejný atom není povoleno"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "příliš mnoho názvů souborů"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "vnitřní chyba"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "neočekávaný konec predikátu"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "neočekávaný „!“ v příkazové řádce"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "neočekávané „-a“ v příkazové řádce"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "neočekávané „-o“ v příkazové řádce"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "neočekávaná „(“ v příkazové řádce"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "neočekávaná „)“ v příkazové řádce"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "neočekávaný atom v příkazové řádce"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "neočekávaný atom v příkazové řádce"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "neočekávaný „!“ v příkazové řádce"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "chybějící „)“ v příkazové řádce"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "příliš mnoho názvů souborů"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "Více vzorů pro stejný atom není povoleno"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Vzor je povinný"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "je vyžadován predikát"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "nekonzistentní modifikátory atomu"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "příliš mnoho názvů souborů"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "jména souborů nejsou uvnitř predikátu povolena"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "zkomolený predikát"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr "K vybraným výstupním polím přidávám „Description“ (díky parametru -d)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-I vyžaduje nejméně jeden výskyt -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr "při zobrazování celých odstavců nemohu potlačit názvy polí"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Zkomolené jméno výchozího vstupního souboru"
 
@@ -333,7 +334,7 @@ msgstr "není vlastněn vámi nebo rootem, ignoruji"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "práva zápisu pro skupinu nebo ostatní, ignoruji"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "načítám konfigurační soubor"
 
@@ -341,27 +342,27 @@ msgstr "načítám konfigurační soubor"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "chyba čtení nebo nedostatek paměti"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "chyba syntaxe: potřebuji jméno spustitelného souboru"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "chyba syntaxe: potřebuji jméno vstupního souboru"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "zvažuji spustitelný soubor"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "ano, použiji spustitelný soubor"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "výchozí vstupní soubor"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "spustitelný soubor nenalezen; čtu ze standardního vstupu"
 
@@ -401,15 +402,15 @@ msgstr "SPEC"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Přidá zadaný sloupec."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "neplatná délka sloupce"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- převádí debianí soubory control do tabulek"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "chybný vícebajtový znak"
 
@@ -477,3 +478,21 @@ msgstr "vyžaduji právě dva vstupní soubory"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "nemohu sloučit proud sám se sebou"
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "predikát je příliš složitý"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "neočekávané „-a“ v příkazové řádce"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "neočekávané „-o“ v příkazové řádce"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "neočekávaná „(“ v příkazové řádce"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "neočekávaná „)“ v příkazové řádce"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "je vyžadován predikát"
diff --git a/po/de.po b/po/de.po
index 70f901a..8d48225 100644
--- a/po/de.po
+++ b/po/de.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-08 12:39+0200\n"
 "Last-Translator: Gerfried Fuchs <rhonda at debian.at>\n"
 "Language-Team: German <debian-l10n-german at lists.debian.org>\n"
@@ -68,263 +68,264 @@ msgstr "%s: »%s« wird als Pager verwendet\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: popen für %s schlug fehl: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "Warnung: Doppelpunkt wurde erwartet"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "Doppelpunkt wurde erwartet"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "Eigenschaft ist zu komplex"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Analyse des Felds schlug fehl."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- durchsucht Debian-Control-Dateien"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Zeigt den Testing-Banner."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "EBENE"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Setzt Debugging-Ebene auf EBENE."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "FELD,FELD,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Beschränkt die Musterprüfung auf die angegebenen FELDer."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Dies ist eine Kurzform für -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Dies ist eine Kurzform für -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Zeigt nur den Inhalt dieser Felder aus den passenden Abschnitten."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 msgstr ""
 "Zeigt nur die erste Zeile des »Description«-Feldes der passenden Abschnitte."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Unterdrückt die Feldnamen beim Anzeigen der angegebenen Felder."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Behandelt das Muster als erweiterten POSIX-regulären Ausdruck."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "Das Muster ist ein Standard-POSIX-regulärer Ausdruck."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Ignoriert die Groß-/Kleinschreibung beim Suchen eines Treffers."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Zeigt nur die Abschnitte, die nicht passen."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Zeigt jene Felder an, die NICHT mit -s ausgewählt wurden"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Zeigt nur die Anzahl der passenden Abschnitte."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "FNAME"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Verwendet FNAME als Konfigurationsdatei."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Führt eine exakte Übereinstimmung durch."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Gibt die Copyright-Lizenz aus."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "UND-verknüpfte Eigenschaften."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "ODER-verknüpfte Eigenschaften."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Negiert die folgende Eigenschaft."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Test auf Versionsnummern-Übereinstimmung."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Versionsnummern-Vergleich: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Versionsnummern-Vergleich: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Versionsnummern-Vergleich: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Versionsnummern-Vergleich: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Optionenverarbeitung debuggen."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Keine Ausgabe auf die Standardausgabe."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "mmap der Eingabe-Dateien wird versucht"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Analyse-Fehler ignorieren"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "MUSTER"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Gibt das zu suchende Muster an"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Nur auf komplett passende Paketnamen prüfen (impliziert -e)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "Dateinamen sind in der Eigenschaft nicht erlaubt"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "Eigenschaft ist zu lang"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "Inkonsistenter Atom-Modifikator"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "Zu viele Ausgabefelder"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "Keine Log-Ebene »%s«"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "Mehrere Muster für das selbe Atom sind nicht erlaubt"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "Zu viele Dateinamen"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "interner Fehler"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "unerwartetes Eigenschaftsende"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "Unerwartetes »!« in der Befehlszeile"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "Unerwartetes »-a« in der Befehlszeile"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "Unerwartetes »-o« in der Befehlszeile"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "Unerwartete »(« in der Befehlszeile"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "Unerwartete »)« in der Befehlszeile"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "Unerwartetes Atom in der Befehlszeile"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "Unerwartetes Atom in der Befehlszeile"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "Unerwartetes »!« in der Befehlszeile"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "Fehlende »)« in der Befehlszeile"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "Zu viele Dateinamen"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "Mehrere Muster für das selbe Atom sind nicht erlaubt"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Ein Muster wird benötigt"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "Eine Eigenschaft wird benötigt"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "Inkonsistenter Atom-Modifikator"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "Zu viele Dateinamen"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "Dateinamen sind in der Eigenschaft nicht erlaubt"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "Missgebildete Eigenschaft"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr "Füge »Description« wegen -d zu den gewählten Ausgabefeldern hinzu"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-I benötigt zumindest eine Verwendung von -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr ""
 "Kann keine Feldnamen unterdrücken, wenn komplette Abschnitte angezeigt werden"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Missgebildeter Standard-Eingabedatei-Name"
 
@@ -336,7 +337,7 @@ msgstr "gehört nicht Ihnen oder root, wird ignoriert"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "Schreibberechtigungen für die Gruppe oder andere, wird ignoriert"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "lese Konfigurationsdatei"
 
@@ -344,27 +345,27 @@ msgstr "lese Konfigurationsdatei"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "Lesefehler oder zuwenig Speicher verfügbar"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "Syntaxfehler: Benötige einen Programmnamen"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "Syntaxfehler: Benötige einen Eingabedatei-Namen"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "Programmname wird in Betracht gezogen"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "Ja, Programmname wird verwendet"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "Standard-Eingabedatei"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "Programmname nicht gefunden; es wird von der Standardeingabe gelesen"
 
@@ -404,15 +405,15 @@ msgstr "SPALTE"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Die angegebene Spalte anhängen."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "Ungültige Spaltenlänge"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- Debian-Control-Dateien als Tabelle"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "Falsches Multibyte-Zeichen"
 
@@ -482,3 +483,21 @@ msgstr "exakt zwei Eingabedateien werden benötigt"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "ein Datenstrom kann nicht mit sich selbst verbunden werden"
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "Eigenschaft ist zu komplex"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "Unerwartetes »-a« in der Befehlszeile"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "Unerwartetes »-o« in der Befehlszeile"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "Unerwartete »(« in der Befehlszeile"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "Unerwartete »)« in der Befehlszeile"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "Eine Eigenschaft wird benötigt"
diff --git a/po/en_GB.po b/po/en_GB.po
index e3e4363..100bbaf 100644
--- a/po/en_GB.po
+++ b/po/en_GB.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-30 00:24+1000\n"
 "Last-Translator: Jeff Bailes <thepizzaking at gmail.com>\n"
 "Language-Team: English (United Kingdom) <en_GB at li.org>\n"
@@ -66,61 +66,57 @@ msgstr "%s: using `%s' as pager\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: popen failed for %s: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "warning: expected a colon"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "expected a colon"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "predicate is too complex"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Parse error in field."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Show the testing banner."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "LEVEL"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Set debugging level to LEVEL."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "FIELD,FIELD,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "This is a shorthand for -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "This is a shorthand for -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
@@ -128,201 +124,206 @@ msgstr ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Suppress field names when showing specified fields."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Ignore case when looking for a match."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Show only paragraphs that do not match."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Show only the count of matching paragraphs."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "FNAME"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Use FNAME as the config file."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Do an exact match."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Print out the copyright licence."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Conjunct predicates."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Disjunct predicates."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Negate the following predicate."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Test for version number equality."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Version number comparison: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Version number comparison: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Version number comparison: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Version number comparison: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Debug option parsing."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Do no output to stdout."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Attempt mmapping input files"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Ignore parse errors"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "PATTERN"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Specify the pattern to search for"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Match only whole package names (this implies -e)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "file names are not allowed within the predicate"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "predicate is too long"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "inconsistent atom modifiers"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "too many output fields"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "no such log level '%s'"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "too many file names"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "internal error"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "unexpected end of predicate"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "unexpected '!' in command line"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "unexpected '-a' in command line"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "unexpected '-o' in command line"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "unexpected '(' in command line"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "unexpected ')' in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "unexpected atom in command line"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "unexpected atom in command line"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "unexpected '!' in command line"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "missing ')' in command line"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "too many file names"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "A pattern is mandatory"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "a predicate is required"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "inconsistent atom modifiers"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "too many file names"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "file names are not allowed within the predicate"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "malformed predicate"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-I requires at least one instance of -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Malformed default input file name"
 
@@ -334,7 +335,7 @@ msgstr "not owned by you or root, ignoring"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "write permissions for group or others, ignoring"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "reading config file"
 
@@ -342,27 +343,27 @@ msgstr "reading config file"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "read failure or out of memory"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "syntax error: need a executable name"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "syntax error: need an input file name"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "considering executable name"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "yes, will use executable name"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "default input file"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "executable name not found; reading from standard input"
 
@@ -402,15 +403,15 @@ msgstr "SPEC"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Append the specified column."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "invalid column length"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- tabularise Debian control files"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "bad multibyte character"
 
@@ -478,3 +479,21 @@ msgstr "need exactly two input files"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "cannot join a stream with itself"
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "predicate is too complex"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "unexpected '-a' in command line"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "unexpected '-o' in command line"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "unexpected '(' in command line"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "unexpected ')' in command line"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "a predicate is required"
diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 1774ee0..189ff93 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -33,7 +33,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-10-11 22:26+0200\n"
 "Last-Translator: Javier Fernandez-Sanguino <jfs at debian.org>\n"
 "Language-Team: Debian Spanish <debian-l10n-spanish at lists.debian.org>\n"
@@ -92,270 +92,274 @@ msgstr "%s: se utilizará «%s» como paginador\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: falló «popen» para %s: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "aviso: se esperaba un signo de dos puntos"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "se esperaba un signo de dos puntos"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "el predicado es demasiado complejo"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Error de interpretación en un campo."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- buscar en los archivos de control Debian"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Mostrar el mensaje de pruebas."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NIVEL"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Establecer el nivel de depuración a NIVEL."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "CAMPO, CAMPO, ..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Restringe la búsqueda de patrones a los CAMPOs dados."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Este es un atajo para -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Este es un atajo para -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr ""
 "Sólo muestra el contenido de estos campos dentro de los párrafos "
 "coincidentes."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 msgstr ""
-"Muestra sólo la primera línea del campo «Description» (Descripción) en los "
-"párrafos coincidentes."
+"Muestra sólo la primera línea del campo «Description» (Descripción) en "
+"los párrafos coincidentes."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr ""
 "Omite los nombres de los campos cuando se muestran los campos especificados."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Trata el patrón como una expresión regular POSIX extendida."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "El patrón es una expresión regular POSIX estándar."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Ignora las mayúsculas o minúsculas al buscar coincidencias."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Muestra sólo los párrafos que no coinciden."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Muestra los campos que NO se han seleccionado con -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Muestra sólo el número total de párrafos que coinciden."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "NOMBRE"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Utiliza NOMBRE como archivo de configuración."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Hace una coincidencia exacta."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Muestra la licencia de copia."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Predicados conjuntos."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Predicados disjuntos."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Negar el predicado siguiente."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Sólo probar la igualdad en el número de versión."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Comparación del número de versión: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Comparación del número de versión: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Comparación del número de versión: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Comparación del número de versión: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Depurar la interpretación de las opciones."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "No sacar los mensajes por la salida estándar."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Intentar mapear a memoria los archivos de entrada."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Ignorar los errores del intérprete"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "PATRÓN"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Especificar el patrón a utilizar en las búsquedas"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
-msgstr "Sólo hace coincidir en los nombres completos de los paquetes (ésto implica -e)"
+msgstr ""
+"Sólo hace coincidir en los nombres completos de los paquetes (ésto implica "
+"-e)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "no se permiten nombres de archivo dentro del predicado"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "el predicado es demasiado largo"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "modificadores atómicos inconsistentes"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "demasiados campos de salida"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "no existe ese nivel de registro '%s'"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "No se permite la utilización de múltiples patrones para el mismo átomo"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "demasiados nombres de archivo"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "error interno"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "fin de predicado inesperado"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "no se esperaba un «!» en la línea de órdenes"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "no se esperaba un «-a» en la línea de órdenes"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "no se esperaba un «-o» en la línea de órdenes"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "no se esperaba un «(» en la línea de órdenes"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "no se esperaba un «)» en la línea de órdenes"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "no se esperaba un átomo en la línea de órdenes"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "no se esperaba un átomo en la línea de órdenes"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "no se esperaba un «!» en la línea de órdenes"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "falta un «)» en la línea de órdenes"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "demasiados nombres de archivo"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr ""
+"No se permite la utilización de múltiples patrones para el mismo átomo"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Es necesario un patrón"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "es necesario un predicado"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "modificadores atómicos inconsistentes"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "demasiados nombres de archivo"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "no se permiten nombres de archivo dentro del predicado"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "predicado mal formado"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr ""
-"Se añadirá el campo «Description» a los campos de salida porque se utilizó «-"
-"d»"
+"Se añadirá el campo «Description» a los campos de salida porque se "
+"utilizó «-d»"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-I necesita que se utilice al menos una instancia de -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr ""
 "no se puede suprimir el nombre del campo cuando se muestran párrafos "
 "completos"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Nombre del archivo de entrada predeterminado mal formado"
 
@@ -367,7 +371,7 @@ msgstr "no le pertenece a vd. ni a root, se ignorará"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "permiso de escritura para el grupo y para los demás, se ignorará"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "leyendo el archivo de configuración"
 
@@ -375,27 +379,27 @@ msgstr "leyendo el archivo de configuración"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "fallo en la lectura o memoria llena"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "error sintáctico: se necesita un nombre de ejecutable"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "error sintático: se necesita el nombre de un archivo de entrada"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "analizando el nombre del ejecutable"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "sí, se utilizará el nombre del ejecutable"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "archivo de entrada predeterminado"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr ""
 "no se encontró el nombre del ejecutable, se leerá de la entrada estándar"
@@ -436,15 +440,15 @@ msgstr "SPEC"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Añade la columna indicada."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "longitud de columna inválida"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- tabula los archivos de control Debian"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "carácter multibyte inválido"
 
@@ -499,7 +503,8 @@ msgstr "falta un '.' en la especificación de campos de salida"
 
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:146
 msgid "expected either '1.' or '2.' at the start of the field specification"
-msgstr "se esperaba «1.» o «2.» al principio de la especificación de campo"
+msgstr ""
+"se esperaba «1.» o «2.» al principio de la especificación de campo"
 
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:251
 msgid "join-dctrl -- join two Debian control files"
@@ -512,3 +517,21 @@ msgstr "debe introducir dos archivos de entrada"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "no se puede unir un flujo consigo mismo"
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "el predicado es demasiado complejo"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "no se esperaba un «-a» en la línea de órdenes"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "no se esperaba un «-o» en la línea de órdenes"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "no se esperaba un «(» en la línea de órdenes"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "no se esperaba un «)» en la línea de órdenes"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "es necesario un predicado"
diff --git a/po/fi.po b/po/fi.po
index 94f0a5a..d4f97d6 100644
--- a/po/fi.po
+++ b/po/fi.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-08 12:19+0300\n"
 "Last-Translator: Antti-Juhani Kaijanaho <ajk at debian.org>\n"
 "Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish at lists.debian.org>\n"
@@ -66,263 +66,264 @@ msgstr "%s: käytetään '%s':ää sivuttimena\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: popen-systeemikutsu epäonnistui '%s':lle: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "varoitus: kaksoispiste puuttuu"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "kaksoispiste puuttuu"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "predikaatti on liian monimutkainen"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Jäsennysvirhe kentässä"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- hae Debianin kontrollitiedostoista"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Näytä testausviesti."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "TASO"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Aseta vianetsintätasoksi TASO."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "KENTTÄ,KENTTÄ,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Rajoita haku annettuihin KENTTIIN."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Lyhyt muoto vivulle -FPackage"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Lyhyt muoto vivulle -FSource:Package"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Näytä vain näiden kenttien sisältö täsmäävissä tietueissa"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 msgstr ""
 "Näytä täsmäävien tietueiden \"Description\"-kentästä vain ensimmäinen rivi."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Älä näytä kenttien nimiä silloin kun haetaan vain tietyistä kentistä."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Käsittele hakuehtoa laajennettuna POSIXin siäännöllisenä lausekkeena."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "Hakuehto on tavallinen POSIXin säännöllinen lauseke."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Jätä kirjainkoko huomiotta haussa."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Näytä vain ne tietueet, jotka eivät täsmää."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Näytä ne kentät, joita EI ole valittu -s:llä"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Näytä vain täsmäävien tietueiden lukumäärä."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "TIEDNIMI"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Käytä TIEDNIMI-tiedostoa asetustiedostona."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Käytä täsmällistä hakua."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Tulosta tekijänoikeuslisenssi."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Yhdistä predikaatit JA-konnektiivilla"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Yhdistä predikaatit TAI-konnektiivilla"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Negatoi seuraava predikaatti."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Testaa versionumeroiden yhtäsuuruutta."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Versionumeron vertailu: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Versionumeroiden vertailu: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Versionumeroiden vertailu: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Versionumeroiden vertailu: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Testaa valitsimien jäsennyst�."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Älä tulosta mitään vakiotulostevirtaan"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Yritä mmapata syöttetiedostot"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Ohita jäsennysvirheet"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "HAHMO"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Anna haussa käytettävä hahmo"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Etsi vain kokonaisilla paketinnimillä (tämä kääntää päälle myös -e:n)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "tiedostonimiä ei sallita predikaatin sisällä"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "predikaatti on liian pitkä"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "ristitiitaiset atomin määritteet"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "liikaa tulostettavia kenttiä"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "ei sellaista seurantatasoa kuin '%s' ole"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "Samassa atomissa ei saa olla useita hahmoja"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "liikaa tiedostonimiä"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "ohjelman oma virhe"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "odottamaton predikaatin loppu"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "odottamaton '!' komentorivillä"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "odottamaton '-a' komentorivill�"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "odottamaton '-o' komentorivill�"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "odottamaton '(' komentorivill�"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "odottamaton ')' komentorivill�"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "odottamaton atomi komentorivill�"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "odottamaton atomi komentorivill�"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "odottamaton '!' komentorivillä"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "komentoriviltä puuttuu ')'"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "liikaa tiedostonimiä"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "Samassa atomissa ei saa olla useita hahmoja"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Hakuehto on välttämätön."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "predikaatti on välttämätön"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "ristitiitaiset atomin määritteet"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "liikaa tiedostonimiä"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "tiedostonimiä ei sallita predikaatin sisällä"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "rikkinäinen predikaatti"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr "Merkitsen \"Description\"-kentän tulostettavaksi -d-valitsimen takia"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-I vaatii ainakin yhden -s:n"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr ""
 "en voi jättää näyttämättä kenttien nimiä, kun näytän kokonaisia tietueita"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "rikkinäinen oletussyötetiedoston nimi"
 
@@ -334,7 +335,7 @@ msgstr "tiedoston omistaja ei ole root etkä sinä, jätän huomiotta"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "tiedostoon kirjoitusoikeudet ryhmällä ja muilla, jätän huomiotta"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "luen asetustiedostoa"
 
@@ -342,27 +343,27 @@ msgstr "luen asetustiedostoa"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "lukeminen epäonnistui tai muisti loppui"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "syntaksivirhe: tarvitsen ohjelmannimen"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "syntaksivirhe: tarvitsen syötetiedoston nimen"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "harkitsen ohjelmannimeä"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "kyllä, käytän ohjelmannimeä"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "oletussyötetiedosto"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "en löydä ohjelmannimeä; luen vakiosyötteestä"
 
@@ -402,15 +403,15 @@ msgstr "MÄÄR"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Lisää loppuun annettu sarake."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "kelvoton sarakepituus"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- taulukoi Debianin kontrollitiedostoja"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "rikkinäinen pitkä merkki"
 
@@ -478,3 +479,21 @@ msgstr "tarvitaan täsmälleen kaksi syötetiedostoa"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "virtaa ei voi liittää yhteen itsensä kanssa"
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "predikaatti on liian monimutkainen"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "odottamaton '-a' komentorivill�"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "odottamaton '-o' komentorivill�"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "odottamaton '(' komentorivill�"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "odottamaton ')' komentorivill�"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "predikaatti on välttämätön"
diff --git a/po/fr.po b/po/fr.po
index 565852d..d4d581f 100644
--- a/po/fr.po
+++ b/po/fr.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.11\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-05-21 08:01-0400\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-05-03 23:49-0400\n"
 "Last-Translator: David Prévot <david at tilapin.org>\n"
 "Language-Team: French <debian-l10n-french at lists.debian.org>\n"
@@ -78,56 +78,49 @@ msgstr "avertissement : deux-points (« : ») attendu"
 msgid "expected a colon"
 msgstr "deux-points (« : ») attendu"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "filter is too complex"
-msgstr "le filtre est trop complexe"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Échec d'analyse syntaxique dans le champ."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- recherche dans des fichiers de contrôle Debian"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
-msgid "FILTER [FILENAME...]"
-msgstr "FILTRE [NOMDEFICHIER...]"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Afficher la bannière de test."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NIVEAU"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112
-msgid "Set log level to LEVEL."
-msgstr "Choisir le NIVEAU de journalisation."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
+msgid "Set debugging level to LEVEL."
+msgstr "Choisir le niveau de débogage NIVEAU."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "CHAMP,CHAMP,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Restreindre le motif de correspondance aux CHAMPs fournis."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Il s'agit d'un raccourci pour -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Il s'agit d'un raccourci pour -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "N'afficher que le corps des champs des paragraphes qui correspondent."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
@@ -135,202 +128,217 @@ msgstr ""
 "N'afficher que la première ligne du champ « Description » des paragraphes "
 "qui correspondent."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Supprimer les noms de champs lors de l'affichage des champs indiqués."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Considérer le motif comme une expression rationnelle étendue POSIX."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
-msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
-msgstr "Considérer le motif comme une expression rationnelle standard POSIX."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
+msgstr "Le motif est une expression rationnelle POSIX standard."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Ignorer la casse lors de la recherche d'un motif."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "N'afficher que les paragraphes qui ne correspondent pas."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Afficher les champs qui n'ont PAS été sélectionnés avec -s."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "N'afficher que le décompte des paragraphes qui correspondent."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "FICHIER"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Utiliser FICHIER comme fichier de configuration."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Rechercher une correspondance exacte."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Afficher la licence."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
-msgid "Conjunct filters."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#, fuzzy
+msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Associer les filtres."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
-msgid "Disjunct filters."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#, fuzzy
+msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Dissocier les filtres."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
-msgid "Negate the following filters."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#, fuzzy
+msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Inverser les filtres suivants."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Test d'égalité de numéro de version."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
-msgid "Version number comparison: <<."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#, fuzzy
+msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Comparaison de numéro de version : <<."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Comparaison de numéro de version : <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
-msgid "Version number comparison: >>."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#, fuzzy
+msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Comparaison de numéro de version : >>."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Comparaison de numéro de version : >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Déboguer l'analyse des options."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Pas d'affichage sur la sortie standard."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Tentative de mmap des fichiers d'entrée"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Ne pas tenir compte des erreurs d'analyse syntaxique"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "MOTIF"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Indiquer le motif de recherche"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr ""
 "Rechercher une correspondance seulement pour les noms complets du paquet "
 "(cela implique -e)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the filter"
-msgstr "les noms de fichiers ne sont pas autorisés dans le filtre"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
-msgid "filter is too long"
-msgstr "le filtre est trop long"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent modifiers of simple filters"
-msgstr "modificateurs de filtres élémentaires incohérents"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
+#, fuzzy
+msgid "predicate is too long"
+msgstr "le filtre est trop complexe"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "trop de champs de sortie"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "niveau de journalisation « %s » inexistant"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same simple filter are not allowed"
-msgstr ""
-"L'utilisation de plusieurs motifs pour le même filtre élémentaire n'est pas "
-"autorisée"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "trop de noms de fichiers"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
-msgid "unexpected end of filter"
-msgstr "fin de filtre inattendue"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "erreur interne"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "« ! » inattendu sur la ligne de commande"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
+msgid "unexpected end of predicate"
+msgstr "fin de prédicat inattendue"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "« -a » inattendue sur la ligne de commande"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "« -o » inattendue sur la ligne de commande"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "« ( » inattendue sur la ligne de commande"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "« ) » inattendue sur la ligne de commande"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
+msgstr "« ! » inattendu sur la ligne de commande"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected simple filter in command line"
-msgstr "filtre élémentaire inattendu sur la ligne de commande"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "« ! » inattendu sur la ligne de commande"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "« ) » manquante sur la ligne de commande"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:820
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "trop de noms de fichiers"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+#, fuzzy
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr ""
+"L'utilisation de plusieurs motifs pour le même filtre élémentaire n'est pas "
+"autorisée"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Un motif est obligatoire"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:827
-msgid "a filter is required"
-msgstr "un filtre est nécessaire"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+#, fuzzy
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "modificateurs de filtres élémentaires incohérents"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "trop de noms de fichiers"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+#, fuzzy
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "les noms de fichiers ne sont pas autorisés dans le filtre"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:832
-msgid "malformed filter"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
+#, fuzzy
+msgid "malformed predicate"
 msgstr "filtre mal formé"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:842
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr ""
 "Ajout de « Description » aux champs de sortie sélectionnés à cause de -d"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:850
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-I nécessite au moins une instance de -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:856
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr ""
 "impossible de supprimer les noms de champs lors de l'affichage complet des "
@@ -340,11 +348,11 @@ msgstr ""
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Nom de fichier d'entrée par défaut mal formé"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:67
+#: grep-dctrl/rc.c:68
 msgid "not owned by you or root, ignoring"
 msgstr "détenu ni par vous ni par le superutilisateur, ignoré"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:72
+#: grep-dctrl/rc.c:73
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "droits d'écriture pour le groupe ou les autres utilisateurs, ignoré"
 
@@ -352,7 +360,7 @@ msgstr "droits d'écriture pour le groupe ou les autres utilisateurs, ignoré"
 msgid "reading config file"
 msgstr "lecture du fichier de configuration"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:139
+#: grep-dctrl/rc.c:140
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "erreur de lecture ou manque de mémoire"
 
@@ -380,11 +388,6 @@ msgstr "fichier d'entrée par défaut"
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "nom d'exécutable non trouvé ; lecture depuis l'entrée standard"
 
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39 tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
-msgid "Set debugging level to LEVEL."
-msgstr "Choisir le niveau de débogage NIVEAU."
-
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
 msgstr "KEYSPEC"
@@ -500,22 +503,45 @@ msgstr "nécessite exactement deux fichiers d'entrée"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "impossible de fusionner un flux avec lui-même"
 
-#: lib/msg.h:50
-msgid "I'm broken - please report this bug."
-msgstr "Erreur fatale - veuillez signaler ce problème."
+#~ msgid "filter is too complex"
+#~ msgstr "le filtre est trop complexe"
 
-#: lib/msg.h:143
-msgid "cannot find enough memory"
-msgstr "impossible de trouver suffisamment de mémoire"
+#~ msgid "FILTER [FILENAME...]"
+#~ msgstr "FILTRE [NOMDEFICHIER...]"
 
-#~ msgid "predicate is too complex"
-#~ msgstr "le filtre est trop complexe"
+#~ msgid "Set log level to LEVEL."
+#~ msgstr "Choisir le NIVEAU de journalisation."
+
+#~ msgid "Regard the pattern as a standard POSIX regular expression."
+#~ msgstr ""
+#~ "Considérer le motif comme une expression rationnelle standard POSIX."
+
+#~ msgid "filter is too long"
+#~ msgstr "le filtre est trop long"
+
+#~ msgid "unexpected end of filter"
+#~ msgstr "fin de filtre inattendue"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "« -o » inattendue sur la ligne de commande"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "« ( » inattendue sur la ligne de commande"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "« ) » inattendue sur la ligne de commande"
+
+#~ msgid "unexpected simple filter in command line"
+#~ msgstr "filtre élémentaire inattendu sur la ligne de commande"
+
+#~ msgid "a filter is required"
+#~ msgstr "un filtre est nécessaire"
 
-#~ msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
-#~ msgstr "Le motif est une expression rationnelle POSIX standard."
+#~ msgid "I'm broken - please report this bug."
+#~ msgstr "Erreur fatale - veuillez signaler ce problème."
 
-#~ msgid "unexpected end of predicate"
-#~ msgstr "fin de prédicat inattendue"
+#~ msgid "cannot find enough memory"
+#~ msgstr "impossible de trouver suffisamment de mémoire"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "unexpected end of file (expected a colon)"
diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index c816571..2af306d 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.7\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-03-24 12:27+0000\n"
 "Last-Translator: Danilo Piazzalunga <danilopiazza at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Italian <tp at lists.linux.it>\n"
@@ -66,66 +66,62 @@ msgstr "%s: si sta usando «%s» come pager\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: chiamata popen per «%s» non riuscita: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 #, fuzzy
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "«-a» non previsto sulla riga di comando"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 #, fuzzy
 msgid "expected a colon"
 msgstr "«-a» non previsto sulla riga di comando"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "il predicato è troppo complesso"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- ricerca attraverso i file di controllo di Debian"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Mostra l'avviso fastidioso."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "LIVELLO"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Imposta il livello di debug a LIVELLO."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "CAMPO,CAMPO,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Cerca le corrispondenze solo all'interno dei campi specificati."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Questa è una forma abbreviata per «-FPackage»."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 #, fuzzy
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Questa è una forma abbreviata per «-FPackage»."
 
 # NdT: era msgstr "Mostra solo i campi specificati anziché l'intero "
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr ""
 "Mostra solo il valore dei campi selezionati del paragrafo corrispondente."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
@@ -133,204 +129,209 @@ msgstr ""
 "Mostra solo la prima riga del campo «Description» dei paragrafi "
 "corrispondenti."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Mostra solo il contenuto (e non il nome) dei campi specificati."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Considera il modello come un'espressione regolare POSIX estesa."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "Considera il modello come un'espressione regolare POSIX standard."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Ignora maiuscole/minuscole durante il confronto."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Mostra solo i paragrafi non corrispondenti."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Mostra solo il conteggio dei paragrafi corrispondenti."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "NOMEFILE"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Usa NOMEFILE come file di configurazione."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Cerca solo corrispondenze esatte."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Mostra la licenza."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Effettua la congiunzione di due predicati."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Effettua la disgiunzione di due predicati."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Negazione del predicato che lo segue."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 #, fuzzy
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Controlla l'uguaglianza numerica."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Fa il debug dell'analisi delle opzioni."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Non invia output verso stdout."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "il predicato è troppo lungo"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "modificatori di atomi incoerenti"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "troppi campi da visualizzare"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "livello di log inesistente"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr ""
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "troppi nomi di file"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "errore interno"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "improvvisa fine del predicato"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "«!» non previsto sulla riga di comando"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "«-a» non previsto sulla riga di comando"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "«-o» non previsto sulla riga di comando"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "«(» non prevista sulla riga di comando"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "«)» non prevista sulla riga di comando"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "atomo non previsto sulla riga di comando"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "atomo non previsto sulla riga di comando"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "«!» non previsto sulla riga di comando"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "manca una «)» sulla riga di comando"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "troppi nomi di file"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Bisogna specificare un modello di ricerca"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "bisogna specificare un predicato"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "modificatori di atomi incoerenti"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "troppi nomi di file"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr ""
 
 # NdT: credo che il termine tecnico corretto sia
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "il predicato non è ben formato"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr "È stato aggiunto «Description» ai campi da mostrare a causa di -d"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr ""
 "impossibile omettere i nomi dei campi quando si mostra l'intero paragrafo"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Nome del file di input predefinito non corretto"
 
@@ -342,7 +343,7 @@ msgstr "viene ignorato perché non ha come proprietario né te né root"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "viene ignorato perché è scrivibile dal gruppo e/o da tutti"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "lettura del file di configurazione"
 
@@ -350,27 +351,27 @@ msgstr "lettura del file di configurazione"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "errore di lettura o memoria esaurita"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "errore di sintassi: serve il nome di un programma"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "errore di sintassi: serve il nome di un file di input"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "nome del programma da considerare"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "nome del programma da usare"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "file di input predefinito"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "nome del programma non trovato; lettura dallo standard input"
 
@@ -410,16 +411,16 @@ msgstr ""
 msgid "Append the specified column."
 msgstr ""
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr ""
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 #, fuzzy
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- ricerca attraverso i file di controllo di Debian"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr ""
 
@@ -490,6 +491,24 @@ msgstr "file di input predefinito"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr ""
 
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "il predicato è troppo complesso"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "«-a» non previsto sulla riga di comando"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "«-o» non previsto sulla riga di comando"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "«(» non prevista sulla riga di comando"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "«)» non prevista sulla riga di comando"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "bisogna specificare un predicato"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "unexpected end of file (expected a colon)"
 #~ msgstr "improvvisa fine del file"
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index ba2fa8a..49f4e8f 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.9.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-10-30 23:27+0900\n"
 "Last-Translator: Noritada Kobayashi <nori1 at dolphin.c.u-tokyo.ac.jp>\n"
 "Language-Team: Japanese\n"
@@ -68,61 +68,57 @@ msgstr "%s: ページャとして `%s' を使用します\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: %s の popen に失敗しました: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "警告: コロンを期待しました"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "コロンを期待しました"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "述部が複雑すぎます"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "フィールドのパース中にエラーが発生しました。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- Debian control ファイルを grep します"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "テスト用のバナーを表示します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "<レベル>"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "デバッグレベルを <レベル> に設定します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "<フィールド>,<フィールド>,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "パターンマッチの対象を指定のフィールドに制限します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "これは -FPackage の省略表現です。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "これは -FSource:Package の省略表現です。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "マッチするパラグラフの、これらのフィールドの中身のみを表示します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
@@ -130,203 +126,208 @@ msgstr ""
 "マッチするパラグラフの、\"Description\" (パッケージ説明) フィールドの 1 行目"
 "のみを表示します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "指定のフィールドを表示する際にフィールド名を表示しません。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "パターンを POSIX 拡張正規表現と見なします。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "パターンは POSIX 標準正規表現です。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "マッチするものを探す際に大文字・小文字を区別しません。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "マッチしないパラグラフのみ表示します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "マッチするパラグラフの数のみ表示します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "<ファイル名>"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "設定ファイルとして <ファイル名> を使用します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "正確なマッチを行います。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "著作権使用許諾を表示します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "述部を結合します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "述部を分離します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "以降の述部を否定します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "バージョン番号が等しいかをテストします。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "バージョン番号の比較: <。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "バージョン番号の比較: <=。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "バージョン番号の比較: >。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "バージョン番号の比較: >=。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "デバッグオプションをパースします。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "標準出力に出力しません。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "mmap 用入力ファイルを試します"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "パースエラーを無視します"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "<パターン>"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "検索に用いるパターンを指定します"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "述部が長すぎます"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "単位修飾子が矛盾しています"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "出力フィールドが多すぎます"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, fuzzy, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "そのようなログレベルはありません"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "同じ単位に複数のパターンを使用することはできません"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "ファイル名が多すぎます"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "内部エラーです"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "述部が突然途切れました"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "コマンドラインに想定外の '!' が含まれています"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "コマンドラインに想定外の '-a' が含まれています"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "コマンドラインに想定外の '-o' が含まれています"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "コマンドラインに想定外の '(' が含まれています"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "コマンドラインに想定外の ')' が含まれています"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "コマンドラインに想定外の単位が含まれています"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "コマンドラインに想定外の単位が含まれています"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "コマンドラインに想定外の '!' が含まれています"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "コマンドラインに ')' が含まれていません"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "ファイル名が多すぎます"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "同じ単位に複数のパターンを使用することはできません"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "パターンが必須です"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "述部が必要です"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "単位修飾子が矛盾しています"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "ファイル名が多すぎます"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "述部が不正です"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr ""
 "-d がついているので選択された出力フィールドに \"Description\" (パッケージ説"
 "明) を追加します。"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr "パラグラフ全体を表示する際にフィールド名を表示しないようにできません"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "デフォルトの入力ファイル名が不正です"
 
@@ -338,7 +339,7 @@ msgstr "所持者があなたでも root でもないので無視します"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "グループや他人に書き込み権限があるので無視します"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "設定ファイルを読み込んでいます"
 
@@ -346,27 +347,27 @@ msgstr "設定ファイルを読み込んでいます"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "読み込みが失敗したか、またはメモリが不足しています"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "構文エラー: 実行ファイル名が必要です"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "構文エラー: 入力ファイル名が必要です"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "実行ファイル名を検討中です"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "はい、実行ファイル名を使用します"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "デフォルトの入力ファイル"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "実行ファイル名が見つかりません。標準入力から読み込みます"
 
@@ -406,15 +407,15 @@ msgstr "<指定>"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "指定のカラムを追加します。"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "カラムの長さが不正です"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- Debian control ファイルを集計して表にします"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "マルチバイト文字が不正です"
 
@@ -485,3 +486,21 @@ msgstr "デフォルトの入力ファイル"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr ""
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "述部が複雑すぎます"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "コマンドラインに想定外の '-a' が含まれています"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "コマンドラインに想定外の '-o' が含まれています"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "コマンドラインに想定外の '(' が含まれています"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "コマンドラインに想定外の ')' が含まれています"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "述部が必要です"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e452fec..78dbe6a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grep-dctrl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-08-04 19:33+0000\n"
 "Last-Translator: Simek <gosimek at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <pl at li.org>\n"
@@ -67,261 +67,262 @@ msgstr ""
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr ""
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr ""
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr ""
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "orzeczenie jest zbyd skomplikowane"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Analizowanie błędu w polu."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- panel sterowania plików grep Debian"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Pokaż baner testowy."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "POZIOM"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Ustaw poziom debugera na POZIOM."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "POLE,POLE,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "To jest skrót od -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "To jest skrót od -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Pokaż tylko zawartość pól z pasujących paragrafów."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 msgstr "Pokaż tylko pierwszą linię \"OPISU\" pól z pasujących paragrafów."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Nie pokazuj nazw pól podczas ich oglądania."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Ignoruj rozmiar liter, gdy wygląda na pasujący."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Pokaż tylko nie pasujące paragrafy."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Pokaż tylko liczbe pasujących paragrafów."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "FNAME"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Używaj FNAME jako pliku konfiguracyjnego."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Pokaż tylko idealnie pasujące."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Wydrukuj licencję."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Zespól orzeczenia"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Rozłącz orzeczenia."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Neguj nieprawne orzeczenia."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Test poprawność numeru wersji."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Porównanie numeru wersji: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Porównanie numeru wersji: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Porównanie numeru wersji: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Porównanie numeru wersji: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Ignoruj analize błędów"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "WZÓR"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Określ wzór szukania"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "orzeczenie jest za długie"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr ""
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "za dużo wyjściowych pól"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr ""
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "za dużo nazw pliku"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "błąd wewnętrzny"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "nieprzewidywany koniec orzeczenia"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "nieprzewidywany \"!\" w linii komend"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
 msgstr "nieprzewidywany '-a' w linii komend"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "nieprzewidywany '-o' w linii komend"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "nieprzewidywany '(' w linii komend"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "nieprzewidywany ')' w linii komend"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
+msgstr "nieprzewidywany \"!\" w linii komend"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
-msgstr ""
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "nieprzewidywany \"!\" w linii komend"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "brakujący ')' w linii komend"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "za dużo nazw pliku"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "wymagane jest orzeczenie"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "za dużo nazw pliku"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr ""
 
@@ -333,7 +334,7 @@ msgstr ""
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "czytam plik konfiguracyjy"
 
@@ -341,27 +342,27 @@ msgstr "czytam plik konfiguracyjy"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "odczy nie powiódł się lub zabrakło pamięci"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "domyślny plik wsadowy"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr ""
 
@@ -401,15 +402,15 @@ msgstr ""
 msgid "Append the specified column."
 msgstr ""
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "nieprawidłowa długość kolumny"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr ""
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr ""
 
@@ -479,3 +480,18 @@ msgstr "domyślny plik wsadowy"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr ""
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "orzeczenie jest zbyd skomplikowane"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "nieprzewidywany '-o' w linii komend"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "nieprzewidywany '(' w linii komend"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "nieprzewidywany ')' w linii komend"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "wymagane jest orzeczenie"
diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index c834b13..fd37cd4 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -7,10 +7,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grep-dctrl tools\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-25 10:24-0300\n"
 "Last-Translator: Mauricio Vieira <mauricio at mauriciovieira.net>\n"
-"Language-Team: Brazilian Portuguese <debian-l10n-portuguese at lists.debian.org>\n"
+"Language-Team: Brazilian Portuguese <debian-l10n-portuguese at lists.debian."
+"org>\n"
 "Language: pt_BR\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1\n"
@@ -66,276 +67,272 @@ msgstr "%s: usando `%s' como paginador\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: popen falhou para %s: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "aviso: dois-pontos esperado"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "dois-pontos esperado"
 
-#: lib/predicate.c:43
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:228
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "predicado é muito complexo"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Erro de formatação no campo."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
-msgstr "grep-dctrl -- busca por expressões regulares em arquivos de controle Debian"
+msgstr ""
+"grep-dctrl -- busca por expressões regulares em arquivos de controle Debian"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Mostra a mensagem de aviso teste."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NÍVEL"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Ajusta o nível de depuração para NÍVEL."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "CAMPO,CAMPO,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Restringe casamento de padrões para os CAMPOs dados."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Isto é um acrônimo para -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Isto é um acrônimo para -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
-msgstr "Mostra apenas o corpo destes campos a partir dos parágrafos que estão sendo casados."
+msgstr ""
+"Mostra apenas o corpo destes campos a partir dos parágrafos que estão "
+"sendo casados."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
-msgid "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching paragraphs."
-msgstr "Mostra apenas a primeira linha do campo \"Descrição\" dos parágrafos que estão sendo casados."
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+msgid ""
+"Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
+"paragraphs."
+msgstr ""
+"Mostra apenas a primeira linha do campo \"Descrição\" dos parágrafos que "
+"estão sendo casados."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Suprime o nomes dos campos quando mostra os campos específicos."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Trata o padrão como uma expressão regular POSIX estendida."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "O padrão é uma expressão regular POSIX padrão."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
-msgstr "Ignora maiúculas/minúsculas quando estiver procurando por uma correspondência."
+msgstr ""
+"Ignora maiúculas/minúsculas quando estiver procurando por uma "
+"correspondência."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Mostra apenas parágrafos que não correspondem."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Mostrar aqueles campos que NÃO foram selecionados com -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Mostra apenas a soma dos parágrafos que correspondem."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "ARQUIVO"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Use ARQUIVO como o arquivo de configuração."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Faz uma correspondência exata."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:44
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Imprime a licença de copyright."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Faz conjunção dos predicados."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Faz disjunção dos predicados."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Nega o predicado seguinte."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Testa igualdade do número de versão."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Comparação do número de versão: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Comparação do número de versão: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Comparação do número de versão: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Comparação do número de versão: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Depura leitura das opções."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Não imprime a saída na saída padrão."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:46
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Tentativa de mapear arquivos de entrada"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Ignorar erros de análise."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "PADRÃO"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Especifique o padrão a ser procurado"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Casar somente nomes de pacotes completos (implica em -e)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "nomes de arquivos não são permitidos dentro do predicado"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "predicado é muito longo"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "modificadores atômicos inconsistentes"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "muitos campos de saída"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "não existe nível de log '%s'"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "Múltiplos padrões para o mesmo átomo não é permitida"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "muitos nomes de arquivos"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "erro interno"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "fim de predicado inesperado"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "'!' inesperado na linha de comando"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "'-a' inesperado na linha de comando"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "'-o' inesperado na linha de comando"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "'(' inesperado na linha de comando"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "')' inesperado na linha de comando"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "átomo inesperado na linha de comando"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "átomo inesperado na linha de comando"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "'!' inesperado na linha de comando"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "')' faltando na linha de comando"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "muitos nomes de arquivos"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "Múltiplos padrões para o mesmo átomo não é permitida"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Um padrão é obrigatório"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "um predicado é requerido"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "modificadores atômicos inconsistentes"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "muitos nomes de arquivos"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "nomes de arquivos não são permitidos dentro do predicado"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "predicado malformado"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
-msgstr "Adicionando \"Descrição\" aos campos de saída selecionados por causa do -d"
+msgstr ""
+"Adicionando \"Descrição\" aos campos de saída selecionados por causa do -d"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-l requer ao menos uma instância de -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
-msgstr "não pode suprimir nomes dos campos quando estiver mostrando parágrafos completamente"
+msgstr ""
+"não pode suprimir nomes dos campos quando estiver mostrando parágrafos "
+"completamente"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Nome de arquivo de entrada padrão incorreto"
 
@@ -347,7 +344,7 @@ msgstr "não é possuído por você ou root, ignorando"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "permissão de escrita para grupo ou outros, ignorando"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "lendo arquivo de configuração"
 
@@ -355,27 +352,27 @@ msgstr "lendo arquivo de configuração"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "falha na leitura ou memória esgotada"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "erro de sintaxe: é necessário um arquivo executável"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "erro de sintaxe: é necessário um nome de arquivo de entrada"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "considerando o nome executável"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "sim, irá usar o nome executável"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "arquivo de entrada padrão"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "nome executável não encontrado; lendo da entrada padrão"
 
@@ -415,20 +412,19 @@ msgstr "SPEC"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Anexar à coluna especificada."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "tamanho de coluna inválido"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- tabular arquivos de controle Debian"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "caracter multibyte inválido"
 
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:39
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:40
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:39 join-dctrl/join-dctrl.c:40
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:41
 msgid "FIELD"
 msgstr "CAMPO"
@@ -493,6 +489,24 @@ msgstr "precisa de exatamente dois arquivos de entrada"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "não é possível agrupar um fluxo com ele mesmo"
 
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "predicado é muito complexo"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "'-a' inesperado na linha de comando"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "'-o' inesperado na linha de comando"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "'(' inesperado na linha de comando"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "')' inesperado na linha de comando"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "um predicado é requerido"
+
 #, fuzzy
 #~ msgid "unexpected end of file (expected a colon)"
 #~ msgstr "fim de arquivo inesperado"
@@ -500,6 +514,7 @@ msgstr "não é possível agrupar um fluxo com ele mesmo"
 #, fuzzy
 #~ msgid "unexpected end of line (expected a colon)"
 #~ msgstr "fim de linha inesperado"
+
 #~ msgid "unexpected end of file"
 #~ msgstr "fim de arquivo inesperado"
 
@@ -508,18 +523,22 @@ msgstr "não é possível agrupar um fluxo com ele mesmo"
 #~ msgstr ""
 #~ "grep-dctrl -- busca por expressões regulares em arquivos de controle "
 #~ "Debian"
+
 #~ msgid "invalid numeric pattern"
 #~ msgstr "padrão numérico invalido"
 
 #, fuzzy
 #~ msgid "parse of a field failed"
 #~ msgstr "busca por um campo numérico falhou"
+
 #~ msgid "Numerical test: <."
 #~ msgstr "Teste numérico: <."
+
 #~ msgid "Numerical test: <=."
 #~ msgstr "Teste numérico: <=."
+
 #~ msgid "Numerical test: >."
 #~ msgstr "Teste numérico: >."
+
 #~ msgid "Numerical test: >=."
 #~ msgstr "Teste numérico: >=."
-
diff --git a/po/ru.po b/po/ru.po
index e3e84a3..9504290 100644
--- a/po/ru.po
+++ b/po/ru.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.14\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-08-16 19:11+0400\n"
 "Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray at komyakino.ru>\n"
 "Language-Team: Russian <debian-l10n-russian at lists.debian.org>\n"
@@ -17,8 +17,8 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "X-Generator: Lokalize 1.0\n"
-"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && "
-"n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n"
+"%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #: lib/ifile.c:54
 #, c-format
@@ -70,263 +70,264 @@ msgstr "%s: в качестве программы просмотра испол
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: ошибка при выполнении popen для %s: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "предупреждение: ожидается двоеточие"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "ожидается двоеточие"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "слишком сложный предикат"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Синтаксическая ошибка в поле."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- grep по управляющим файлам Debian"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Показать тестовую заставку."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "УРОВЕНЬ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Установить уровень отладки равным УРОВНЮ."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "ПОЛЕ,ПОЛЕ,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Ограничить поиск шаблонов заданными ПОЛЯМИ."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Это сокращение для -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Это сокращение для -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Показать только содержимое полей подходящих параграфов."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 msgstr ""
 "Показать только первую строку поля \"Description\" подходящих параграфов."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Не показывать имена полей при отображении содержимого полей."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Рассматривать шаблон как расширенное регулярное выражение POSIX."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "Рассматривать шаблон как стандартное регулярное выражение POSIX."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Игнорировать регистр при поиске совпадений."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Показать только неподходящие параграфы."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Показать только поля, которые НЕ выбраны с -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Показать только количество подходящих параграфов."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "ИМЯФАЙЛА"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Использовать ИМЯФАЙЛА в качестве файла настройки."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Искать точные совпадения."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Показать лицензию на программу."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Выполнить конъюнкцию предикатов."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Выполнить дизъюнкцию предикатов."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Взять противоположное значение последующего предиката."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Сравнить номера версий на равность."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Сравнить номера версии: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Сравнить номера версии: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Сравнить номера версии: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Сравнить номера версии: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Показать отладочную информацию грамматического разбора."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Не выдавать результат в стандартный вывод."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Пытаться выполнить mmap для входящих файлов"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Игнорировать ошибки грамматического разбора"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "ШАБЛОН"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Задать шаблон поиска"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Искать во всех именах пакетов (подразумевает -e)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "имена файлов в предикате не разрешены"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "предикат слишком длинный"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "Несовместимые модификаторы атома"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "слишком много выходных файлов"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "уровня журнала %s не существует"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "Нельзя задать несколько шаблонов для одно атома"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "слишком много имён файлов"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "внутренняя ошибка"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "неожиданный конец предиката"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "неожиданный '!' в командной строке"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "неожиданный параметр '-a' в командной строке"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "неожиданный параметр '-o' в командной строке"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "неожиданная '(' в командной строке"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "неожиданная ')' в командной строке"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "неожиданный атом в командной строке"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "неожиданный атом в командной строке"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "неожиданный '!' в командной строке"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "пропущенная ')' в командной строке"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "слишком много имён файлов"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "Нельзя задать несколько шаблонов для одно атома"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Шаблон обязателен"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "требуется предикат"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "Несовместимые модификаторы атома"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "слишком много имён файлов"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "имена файлов в предикате не разрешены"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "неправильно составлен предикат"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr "Добавляется \"Description\" к выбранным для вывода полям из-за -d"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "для -I требуется как минимум один параметр -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr ""
 "невозможно не выводить имена полей, если показываются параграфы целиком"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Неправильный формат имени по умолчанию входного файла"
 
@@ -338,7 +339,7 @@ msgstr "не принадлежит вам или root, игнорируется
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "разрешена запись для группы или всеми, игнорируется"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "чтение файла настройки"
 
@@ -346,27 +347,27 @@ msgstr "чтение файла настройки"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "ошибка при чтении или нехватка памяти"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "синтаксическая ошибка: требуется имя исполняемого файла"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "синтаксическая ошибка: требуется имя входного файла"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "рассматривается имя исполняемого файла"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "да, будет использовано имя исполняемого файла"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "входной файл по умолчанию"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "имя исполняемого файла не найдено; чтение со стандартного входа"
 
@@ -406,16 +407,16 @@ msgstr "SPEC"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Добавить указанную колонку."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "неправильная длина колонки"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr ""
 "tbl-dctrl -- показать информацию из управляющих файлов Debian в виде таблицы"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "плохой мультибайтовый символ"
 
@@ -484,3 +485,20 @@ msgstr "требуется ровно два входных файла"
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "невозможно объединить поток сам с собой"
 
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "слишком сложный предикат"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "неожиданный параметр '-a' в командной строке"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "неожиданный параметр '-o' в командной строке"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "неожиданная '(' в командной строке"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "неожиданная ')' в командной строке"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "требуется предикат"
diff --git a/po/sv.po b/po/sv.po
index b085faf..b10a7e5 100644
--- a/po/sv.po
+++ b/po/sv.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: grep-dctrl\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-15 23:18+0100\n"
 "Last-Translator: Martin Bagge <brother at bsnet.se>\n"
 "Language-Team: Swedish <sv at li.org>\n"
@@ -67,263 +67,264 @@ msgstr "%s: använder \"%s\" som visare\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: popen misslyckades för %s: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "varning: förväntade ett kolon"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "förväntade ett kolon"
 
-#: lib/predicate.c:43 grep-dctrl/grep-dctrl.c:228 grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "påståendet är för komplext"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Tolkningsfel i fält."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- kör \"grep\" på Debians kontrollfiler"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Visa testningsrubriken."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "NIVÅ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Ställ in felsökningsnivå till NIVÅ."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113 grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "FÄLT,FÄLT,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Begränsa mönstermatchning till angivna FÄLT."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Det här är en förkortning för -FPackage."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Det här är en förkortning för -FSource:Package."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Visa endast kroppen för dessa fält från matchande stycken."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 msgstr ""
 "Visa endast första raden av fältet \"Beskrivning\" från matchande stycken."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Visa inte fältnamn när angivna fält visas."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Anse mönstret som ett utökat reguljärt POSIX-uttryck."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "Mönstret är ett standard reguljärt POSIX-uttryck."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Ignorera skiftläge vid sökning efter en träff."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Visa endast stycken som inte matchar."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Visa de fält som INTE har valts med -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Visa endast antalet matchande stycken."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "FNAMN"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Använd FNAMN som konfigurationsfil."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Gör en exakt matchning."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "Skriv ut copyrightlicensen."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Förena påståenden."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Separera påståenden."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Gör följande påstående negativt."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Testa jämförelse för versionsnummer."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "Jämförelse av versionsnummer: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "Jämförelse av versionsnummer: <=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "Jämförelse av versionsnummer: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "Jämförelse av versionsnummer: >=."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Läs avlusningsalternativ."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137 grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Skriv inte ut till standard ut."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
 #: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Försök använda så kallad \"mmapping\" på indatafiler"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Ignorera tolkningsfel"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "MÖNSTER"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Ange mönstret att söka efter"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Passa endast ihop kompletta paketnamn (detta innebär att -e används)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "filnamn är inte tillåtet inom påståendet"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "påståendet är för långt"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "inkosekvent atom-modifiering"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430 grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "för många utmatningsfält"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294 join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "ingen sådan loggnivå \"%s\""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "Flera mönster för samma atom är inte tillåtet"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306 join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "för många filnamn"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "internt fel"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "oväntat slut på påstående"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "oväntat \"!\" på kommandorad"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "oväntad \"-a\" på kommandorad"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "oväntad \"-o\" på kommandorad"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "oväntat \"(\" på kommandorad"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "oväntat \")\" på kommandorad"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "oväntad atom på kommandorad"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "oväntad atom på kommandorad"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "oväntat \"!\" på kommandorad"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "saknar \")\" på kommandorad"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "för många filnamn"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "Flera mönster för samma atom är inte tillåtet"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Ett mönster är obligatoriskt"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "ett påstående krävs"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "inkosekvent atom-modifiering"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "för många filnamn"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "filnamn är inte tillåtet inom påståendet"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "felformulerat påstående"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr ""
 "Lägger till \"Beskrivning\" till valda utmatningsfält därför -d angivits"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "-I kräver åtminstone en förekomst av -s"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr "kan inte ta bort fältnamn vid visning av hela stycken"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Felformulerat filnamn för standardinmatning"
 
@@ -335,7 +336,7 @@ msgstr "ägs inte av dig eller root, ignorerar"
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "skrivrättigheter för grupp eller övriga, ignorerar"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "läser konfigurationsfil"
 
@@ -343,27 +344,27 @@ msgstr "läser konfigurationsfil"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "läsfel eller slut på minne"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "syntaxfel: behöver ett namn på körbar fil"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "syntaxfel: behöver ett filnamn för inmatning"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "överväg körbart namn"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "ja, kommer att använda namn på körbar fil"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "standardinmatningsfil"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
 msgstr "körbart namn hittades inte; läser från standard in"
 
@@ -403,15 +404,15 @@ msgstr "SPEC"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Lägg till angiven kolumn."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "ogiltig kolumnlängd"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- tabellför Debians kontrollfiler"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "felaktigt flerbytestecken"
 
@@ -482,3 +483,21 @@ msgstr "behöver exakt två indatafiler"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "kan inte slå samman en ström med sig själv"
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "påståendet är för komplext"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "oväntad \"-a\" på kommandorad"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "oväntad \"-o\" på kommandorad"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "oväntat \"(\" på kommandorad"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "oväntat \")\" på kommandorad"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "ett påstående krävs"
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 67e3c2a..cf7a8c1 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dctrl-tools 2.14.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: ajk at debian.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2010-08-08 12:45+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-12-07 18:22+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-09-29 21:43+0930\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie at riverland.net.au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN at googlegroups.com>\n"
@@ -67,280 +67,266 @@ msgstr "%s: dùng « %s » làm bộ dàn trang\n"
 msgid "%s: popen failed for %s: %s\n"
 msgstr "%s: popen bị lỗi cho %s: %s\n"
 
-#: lib/paragraph.c:140
+#: lib/paragraph.c:154
 msgid "warning: expected a colon"
 msgstr "cảnh báo : mong đợi một dấu hai chấm"
 
-#: lib/paragraph.c:145
+#: lib/paragraph.c:159
 msgid "expected a colon"
 msgstr "mong đợi một dấu hai chấm"
 
-#: lib/predicate.c:43
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:228
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:343
-msgid "predicate is too complex"
-msgstr "vị ngữ quá phức tạp"
-
 #: lib/sorter.c:49
 msgid "Parse error in field."
 msgstr "Gặp lỗi phân tích cú pháp trong trường."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:47
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:49
 msgid "grep-dctrl -- grep Debian control files"
 msgstr "grep-dctrl -- grep tập tin điều khiển Debian"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:110
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
 msgid "Show the testing banner."
 msgstr "Hiển thị biểu ngữ thử ra."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "LEVEL"
 msgstr "CẤP"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:112
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:45
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116 sort-dctrl/sort-dctrl.c:39
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:42 join-dctrl/join-dctrl.c:45
 msgid "Set debugging level to LEVEL."
 msgstr "Lập cấp gỡ rối thành CẤP."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117 grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "FIELD,FIELD,..."
 msgstr "TRƯỜNG,TRƯỜNG,..."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:113
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
 msgid "Restrict pattern matching to the FIELDs given."
 msgstr "Hạn chế việc khớp mẫu thành những TRƯỜNG đưa ra."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:114
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
 msgid "This is a shorthand for -FPackage."
 msgstr "Đây là tốc ký cho « -FPackage »."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:115
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
 msgid "This is a shorthand for -FSource:Package."
 msgstr "Đây là tốc ký cho « -FSource:Package »."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:116
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
 msgid "Show only the body of these fields from the matching paragraphs."
 msgstr "Hiển thị chỉ thân của những trường này từ các đoạn văn tương ứng."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:117
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
 msgid ""
 "Show only the first line of the \"Description\" field from the matching "
 "paragraphs."
 msgstr ""
-"Hiển thị chỉ dòng đầu tiên của trường « Mô tả » (Description) từ các đoạn văn tương ứng."
+"Hiển thị chỉ dòng đầu tiên của trường « Mô tả » (Description) từ các đoạn "
+"văn tương ứng."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:118
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
 msgid "Suppress field names when showing specified fields."
 msgstr "Thu hồi tên trường khi hiển thị trường đã xác định."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:119
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
 msgid "Regard the pattern as an extended POSIX regular expression."
 msgstr "Thấy mẫu như là một biểu thức chính quy kiểu POSIX đã mở rộng."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:120
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
 msgid "The pattern is a standard POSIX regular expression."
 msgstr "Mẫu là một biểu thức chính quy kiểu POSIX đã mở rộng."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:121
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
 msgid "Ignore case when looking for a match."
 msgstr "Không phân biệt chữ hoa/thường khi tìm điều khớp được."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:122
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
 msgid "Show only paragraphs that do not match."
 msgstr "Hiển thị chỉ những đoạn văn không khớp."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:123
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
 msgid "Show those fields that have NOT been selected with -s"
 msgstr "Hiển thị những trường KHÔNG PHẢI được lựa chọn dùng « -s »"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:124
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
 msgid "Show only the count of matching paragraphs."
 msgstr "Hiển thị chỉ số các đoạn văn tương ứng."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "FNAME"
 msgstr "TÊN_TỆP"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:125
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
 msgid "Use FNAME as the config file."
 msgstr "Dùng TÊN_TỆP như là tập tin cấu hình."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:126
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
 msgid "Do an exact match."
 msgstr "Khớp chính xác."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:127
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:44
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131 sort-dctrl/sort-dctrl.c:38
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:41 join-dctrl/join-dctrl.c:44
 msgid "Print out the copyright license."
 msgstr "In ra giấy phép tác quyền."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:128
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
 msgid "Conjunct predicates."
 msgstr "Liên kết với nhau các vị ngữ."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:129
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
 msgid "Disjunct predicates."
 msgstr "Làm rời ra các vị ngữ."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:130
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
 msgid "Negate the following predicate."
 msgstr "Phủ định vị ngữ sau."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:131
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
 msgid "Test for version number equality."
 msgstr "Kiểm tra có số thứ tự phiên bản trùng."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:132
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
 msgid "Version number comparison: <."
 msgstr "So sánh số thứ tự phiên bản: <."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:133
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
 msgid "Version number comparison: <=."
 msgstr "So sánh số thứ tự phiên bản: ≤."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:134
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
 msgid "Version number comparison: >."
 msgstr "So sánh số thứ tự phiên bản: >."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:135
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
 msgid "Version number comparison: >=."
 msgstr "So sánh số thứ tự phiên bản: ≥."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:136
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
 msgid "Debug option parsing."
 msgstr "Gỡ rối việc phân tích cú pháp của tùy chọn."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:137
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:138
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141 grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
 msgid "Do no output to stdout."
 msgstr "Không xuất ra đầu ra tiêu chuẩn."
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:139
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:46
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:143 sort-dctrl/sort-dctrl.c:41
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:43 join-dctrl/join-dctrl.c:46
 msgid "Attempt mmapping input files"
 msgstr "Cố gắng mmap các tập tin nhập vào"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:140
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:144
 msgid "Ignore parse errors"
 msgstr "Bỏ qua lỗi phân tích cú pháp"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "PATTERN"
 msgstr "MẪU"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:141
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:145
 msgid "Specify the pattern to search for"
 msgstr "Xác định mẫu cần tìm"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:142
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:146
 msgid "Match only whole package names (this implies -e)"
 msgstr "Khớp chỉ nguyên tên gói (cũng ngụ ý « -e »)"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:304
-msgid "file names are not allowed within the predicate"
-msgstr "không cho phép tên tập tin bên trong vị ngữ"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:147
+msgid "Ensure that the output is in dctrl format (overridden by -n)"
+msgstr ""
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:148
+msgid "Override the effect of an earlier --ensure-dctrl"
+msgstr ""
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:311
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:236
 msgid "predicate is too long"
 msgstr "vị ngữ quá dài"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:371
-msgid "inconsistent atom modifiers"
-msgstr "các bộ bổ nghĩa atom không thống nhất"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:430
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:835
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:301 grep-dctrl/grep-dctrl.c:834
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:113
 msgid "too many output fields"
 msgstr "quá nhiều trường kết xuất"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:454
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:294
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:168
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:325 sort-dctrl/sort-dctrl.c:104
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:301 join-dctrl/join-dctrl.c:168
 #, c-format
 msgid "no such log level '%s'"
 msgstr "không có cấp ghi lưu như vậy « %s »"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
-msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
-msgstr "Không cho phép nhiều mẫu cho cùng một atom"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:586
-#: sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:306
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:180
-msgid "too many file names"
-msgstr "quá nhiều tên tập tin"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:536
+#, fuzzy, c-format
+msgid "internal error: unknown token %d"
+msgstr "lỗi nội bộ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:676
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:545
 msgid "unexpected end of predicate"
 msgstr "gặp kết thúc vị ngữ bất thường"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:679
-msgid "unexpected '!' in command line"
-msgstr "gặp dấu chấm than « ! » bất thường trên dòng lệnh"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:682
-msgid "unexpected '-a' in command line"
-msgstr "gặp « -a » bất thường trên dòng lệnh"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:685
-msgid "unexpected '-o' in command line"
-msgstr "gặp « -o » bất thường trên dòng lệnh"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:688
-msgid "unexpected '(' in command line"
-msgstr "gặp dấu ngoặc mở « ( » bất thường trên dòng lệnh"
-
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:691
-msgid "unexpected ')' in command line"
-msgstr "gặp dấu ngoặc đóng « ) » bất thường trên dòng lệnh"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:548
+#, fuzzy
+msgid "unexpected pattern in command line"
+msgstr "gặp atom bất thường trên dòng lệnh"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:695
-msgid "unexpected atom in command line"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:551
+#, fuzzy
+msgid "unexpected string in command line"
 msgstr "gặp atom bất thường trên dòng lệnh"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:708
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:555
+#, fuzzy, c-format
+msgid "unexpected '%s' in command line"
+msgstr "gặp dấu chấm than « ! » bất thường trên dòng lệnh"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:569
 msgid "missing ')' in command line"
 msgstr "thiếu dấu ngoặc đóng « ) » trên dòng lệnh"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:817
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:588
+#, fuzzy
+msgid "too many field names"
+msgstr "quá nhiều tên tập tin"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:646
+msgid "Multiple patterns for the same atom are not allowed"
+msgstr "Không cho phép nhiều mẫu cho cùng một atom"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:666
 msgid "A pattern is mandatory"
 msgstr "Bắt buộc phải có một mẫu"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:824
-msgid "a predicate is required"
-msgstr "yêu cầu một vị ngữ"
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:693
+msgid "inconsistent atom modifiers"
+msgstr "các bộ bổ nghĩa atom không thống nhất"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:738 sort-dctrl/sort-dctrl.c:120
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:313 join-dctrl/join-dctrl.c:180
+msgid "too many file names"
+msgstr "quá nhiều tên tập tin"
+
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:747
+msgid "file names are not allowed within the predicate"
+msgstr "không cho phép tên tập tin bên trong vị ngữ"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:829
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:828
 msgid "malformed predicate"
 msgstr "vị ngữ dạng sai"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:839
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:838
 msgid "Adding \"Description\" to selected output fields because of -d"
 msgstr ""
-"Đang thêm « Mô tả » (Description) vào những trường kết xuất đã chọn do tùy chọn « -d »"
+"Đang thêm « Mô tả » (Description) vào những trường kết xuất đã chọn do tùy "
+"chọn « -d »"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:847
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:846
 msgid "-I requires at least one instance of -s"
 msgstr "« -l » cũng yêu cầu ít nhất một thể hiện của « -s »"
 
-#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:853
+#: grep-dctrl/grep-dctrl.c:852
 msgid "cannot suppress field names when showing whole paragraphs"
 msgstr "không thể thu hồi các tên trường khi hiển thị nguyên đoạn văn"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:55
+#: grep-dctrl/rc.c:54
 msgid "Malformed default input file name"
 msgstr "Tên tập tin nhập mặc định dạng sai"
 
@@ -352,7 +338,7 @@ msgstr "không được sở hữu bởi bạn hoặc người chủ nên bỏ q
 msgid "write permissions for group or others, ignoring"
 msgstr "quyền ghi cho nhóm hay người khác nên bỏ qua"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:113
+#: grep-dctrl/rc.c:112
 msgid "reading config file"
 msgstr "đang đọc tập tin cấu hình"
 
@@ -360,30 +346,29 @@ msgstr "đang đọc tập tin cấu hình"
 msgid "read failure or out of memory"
 msgstr "lỗi đọc hoặc không đủ bộ nhớ"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:162
+#: grep-dctrl/rc.c:161
 msgid "syntax error: need a executable name"
 msgstr "lỗi cú pháp: cần có một tên có khả năng thực hiện"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:170
+#: grep-dctrl/rc.c:169
 msgid "syntax error: need an input file name"
 msgstr "lỗi cú pháp: cần có một tên tập tin nhập vào"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:176
+#: grep-dctrl/rc.c:175
 msgid "considering executable name"
 msgstr "đang suy tính tên có khả năng thực hiện"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:179
+#: grep-dctrl/rc.c:178
 msgid "yes, will use executable name"
 msgstr "có phải, sẽ dùng tên có khả năng thực hiện"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:181
+#: grep-dctrl/rc.c:180
 msgid "default input file"
 msgstr "tập tin nhập mặc định"
 
-#: grep-dctrl/rc.c:193
+#: grep-dctrl/rc.c:192
 msgid "executable name not found; reading from standard input"
-msgstr ""
-"không tìm thấy tên có khả năng thực hiện nên đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
+msgstr "không tìm thấy tên có khả năng thực hiện nên đọc từ đầu vào tiêu chuẩn"
 
 #: sort-dctrl/sort-dctrl.c:40
 msgid "KEYSPEC"
@@ -421,20 +406,19 @@ msgstr "GHI_RÕ_CỘT"
 msgid "Append the specified column."
 msgstr "Phụ thêm cột đã ghi rõ."
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:277
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:284
 msgid "invalid column length"
 msgstr "sai lập chiều dài cột"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:331
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:338
 msgid "tbl-dctrl -- tabularize Debian control files"
 msgstr "tbl-dctrl -- xếp thành bảng các tập tin điều khiển Debian"
 
-#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:346
+#: tbl-dctrl/tbl-dctrl.c:359
 msgid "bad multibyte character"
 msgstr "ký tự đa byte sai"
 
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:39
-#: join-dctrl/join-dctrl.c:40
+#: join-dctrl/join-dctrl.c:39 join-dctrl/join-dctrl.c:40
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:41
 msgid "FIELD"
 msgstr "TRƯỜNG"
@@ -498,3 +482,21 @@ msgstr "yêu cầu chính xác 2 tập tin nhập vào"
 #: join-dctrl/join-dctrl.c:295
 msgid "cannot join a stream with itself"
 msgstr "không thể nối lại một luồng với chính nó"
+
+#~ msgid "predicate is too complex"
+#~ msgstr "vị ngữ quá phức tạp"
+
+#~ msgid "unexpected '-a' in command line"
+#~ msgstr "gặp « -a » bất thường trên dòng lệnh"
+
+#~ msgid "unexpected '-o' in command line"
+#~ msgstr "gặp « -o » bất thường trên dòng lệnh"
+
+#~ msgid "unexpected '(' in command line"
+#~ msgstr "gặp dấu ngoặc mở « ( » bất thường trên dòng lệnh"
+
+#~ msgid "unexpected ')' in command line"
+#~ msgstr "gặp dấu ngoặc đóng « ) » bất thường trên dòng lệnh"
+
+#~ msgid "a predicate is required"
+#~ msgstr "yêu cầu một vị ngữ"

-- 
Debian control file query toolsMore information about the Dctrl-tools-devel mailing list