<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Kính gửi quý Anh (Chị),</SPAN></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT face="arial, sans-serif"><BR></FONT>
<DIV>Lời đầu tiên, thay mặt <B>Khối TMĐT - Admicro</B> xin gửi lời chào,</DIV>
<DIV>lời chúc sức khỏe đến quý Anh (Chị) và lời chúc thịnh vượng đến quý Doanh nghiệp.</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV>Khối TMĐT - Admicro thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam</DIV>
<DIV>là đơn vị cung cấp các dịch vụ <B>quảng cáo trực tuyến</B> trên hệ thống 3 websites TMĐT:</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV><B>Rồng bay</B> (<A style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=xxxeblyk5&Email=ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=&url=aHR0cDovL3JvbmdiYXkuY29tLw==" target=_blank>http://rongbay.com/</A>),</DIV>
<DIV><B>Én bạc</B> (<A style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=xxxeblyk5&Email=ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=&url=aHR0cDovL2VuYmFjLmNvbS8=" target=_blank>http://enbac.com/</A>),</DIV>
<DIV><B>Mua rẻ</B> (<A style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=xxxeblyk5&Email=ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=&url=aHR0cDovL211YXJlLnZuLw==" target=_blank>http://muare.vn</A>),</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV>với tổng số <B>Pageviews</B> lên đến <B>78.047.479 lượt/tháng</B></DIV>mang đến cho quý Anh, Chị<BR><BR>từ <B>Hàng trăm</B> đến <B>Hàng ngàn khách hàng</B> tiềm năng<BR>
<DIV><B>Nhanh nhất, Hiệu quả nhất, Tiết kiệm nhất</B>.</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV>
<DIV>Nhằm trao đổi cơ hội hợp tác, mong Anh (Chị) có thể sắp xếp<BR>một buổi hẹn với nhân viên của Chúng tôi trong thời gian sắp tới,<BR>hoặc <B>cung cấp</B><B> thông tin</B> để Chúng tôi liên lạc với Anh (Chị)</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=xxxeblyk5&Email=ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9JRmdUZXc=" target=_blank></A><A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=xxxeblyk5&Email=ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9JRmdUZXc="><IMG border=0 hspace=5 alt="" vspace=5 src="cid:1" width=97 align=baseline height=52></A><BR></DIV>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=xxxeblyk5&Email=ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=&url=aHR0cDovL2JpdC5seS9JRmdUZXc=" target=_blank><IMG border=0 hspace=5 alt="" vspace=5 src="cid:2" width=100 align=baseline height=90></A></DIV></DIV>
<DIV>Xin cảm ơn và trân trọng,<BR><BR>Mọi chi tiết vui lòng liên lạc (Giao dịch toàn quốc):</DIV>
<DIV><IMG src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/8CBWEZYl_gju-O0mEKjDNw0Eh_qIbYUu1oZBKfZqOypmLO1gU9NfBBUnKK5HrwoN-VKG8iQn_PvQpZDlbxq0IwVL9dQOy_HcGJ0=s0-d-e1-ft#https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif"><SPAN style="COLOR: rgb(136,136,136)">-- </SPAN></DIV></DIV><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT color=#888888><FONT color=#888888><FONT color=#888888><FONT color=#888888>
<DIV dir=ltr>
<DIV><B style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(102,102,102)">CHAU CHI THANH (MR.)</B><BR></DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 12px">
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(34,34,34)">
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#666666 face="arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 11px">Account Executive</SPAN></FONT><BR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><BR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><B style="FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: Helvetica; COLOR: rgb(136,136,136)">
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1>
<DIV><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">Level 5, 123 Tower 123-127 Vo Van Tan Str., Dist.3, HCMC<BR></SPAN></SPAN></DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">M. </SPAN>(84) 946 743354    <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> T.</SPAN> (84 8) 7307 7979 (<SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">#</SPAN> 8<FONT size=1><B><FONT size=1>2131</FONT></B></FONT>)     <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">F.</SPAN> (84 8) 3933 3774</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">Skype. chauchithanh    Y!M. chauchithanh_cct</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><BR></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV></B></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"><A style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=xxxeblyk5&Email=ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=&url=aHR0cDovL3d3dy5hZG1pY3JvLnZu" target=_blank>www.admicro.vn</A></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"> </DIV></DIV></DIV></DIV>
<P align=center></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN><A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=xxxeblyk5&Email=ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3Vuc3Vic2NyaWJlLmFzcD9BUElLZXk9MG16c2RqZ3htJkVtYWlsPVpHTjBjbXd0ZEc5dmJITXRaR1YyWld4QWJHbHpkSE11WVd4cGIzUm9MbVJsWW1saGJpNXZjbWM9JmxvZ289VWx0cmFNYWlsZXI="><FONT size=1>Để ngưng không nhận Email, vui lòng click vào đây</FONT></A></P><DIV style="FLOAT: left; MARGIN-TOP: 10px"><SPAN id=ctl00_tdBanner1_Label1><DIV class=ColumnBanner><IMG border=0 hspace=0 alt="Sent from UltraMailer" align=baseline src="http://track.chanret.com/images/xxxeblyk5/ZGN0cmwtdG9vbHMtZGV2ZWxAbGlzdHMuYWxpb3RoLmRlYmlhbi5vcmc=.jpg"></DIV></SPAN></DIV>