[Debian-eeepc-devel] Business Proposal (China)

Mr Jiang Jianmin mr.jianjianmin14 at yahoo.com.cn
Tue Jun 1 09:56:41 UTC 2010


I have a Business Proposal for you.write me for details via
(m.jianmin at yahoo.com.hk)

Mr Jiang Jianmin.More information about the Debian-eeepc-devel mailing list