[Pkg-amule-devel] Bug#562979: amule: fails to upgrade

Ximo Baldó i Soriano espindarga at gmail.com
Wed Dec 30 00:29:45 UTC 2009


Same behavior here, but package fails to install the same way it fails to 
upgrade.

Unpacking amule (from .../amule_2.2.6+debian0-1_i386.deb) ...
dpkg: error processing
/var/cache/apt/archives/amule_2.2.6+debian0-1_i386.deb (--unpack):
 subprocess new pre-installation script returned error exit status 1
Processing triggers for menu ...
Errors were encountered while processing:
 /var/cache/apt/archives/amule_2.2.6+debian0-1_i386.deb

Same error too in package amule-utils_2.2.6+debian0-1_i386.deb but package 
amule-common_2.2.6+debian0-1_i386.deb install/upgrade correctly (think is 
relevant information, don't know)1


Debian Sid kernel 2.6.32-trunk-686 (2.6.32-3)
Arch.: i386 (i686)

/etc/apt/preferences:
Package: *
Pin: release a=unstable
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release a=experimental
Pin-Priority: 800

Locale: LANG=ca_ES.UTF-8
           LC_CTYPE="ca_ES.UTF-8"

/bin/sh --> /bin/bash

-- 
Este missatge, i tota la informació adjunta, és confidencial i està protegit 
per la llei.
No ha de copiar, reexpedir i / o revelar este missatge, total o parcialment, 
cense autorització de l'emissor.
Si vosté no és un dels destinataris assenyalats, per favor informe l'emissor, 
i esborre i destruïsca l'original i totes les còpies del missatge.
Abans d'imprimir aquest missatge, assegura't que cal fer-ho. Protegeix el medi 
ambient!
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/pgp-signature
Size: 198 bytes
Desc: This is a digitally signed message part.
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-amule-devel/attachments/20091230/74f64766/attachment.pgp>


More information about the Pkg-amule-devel mailing list