[Pkg-chromium-maint] Thông báo: Chúng tôi chân thành xin lỗi về lịch phục vụ của chúng tôi có thể gây ra sự bất tiện cho Quý khách

Dịch vụ đến từ Nhật Bản ngocnu at unicarepro.com
Fri Dec 12 12:39:48 UTC 2014


Your email client cannot read this email.
To view it online, please go here:
http://appvn2.conet.vn/display.php?M=585982&C=f2983e2ac46a433ecc1a902504ba3a4c&S=177&L=36&N=77


To stop receiving these
emails:http://appvn2.conet.vn/unsubscribe.php?M=585982&C=f2983e2ac46a433ecc1a902504ba3a4c&L=36&N=177
www.conet.vn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20141212/046860f2/attachment.html>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list