[Pkg-chromium-maint] Chúng tôi có thể thực hiện yêu cầu của bạn... ngay lập tức!

Lệ Quyên unicareaug15 at gmail.com
Wed Aug 5 11:40:35 UTC 2015


Nếu không xem được email này, vui lòng xem tại website:
http://appvn2.conet.vn/link.php?M=1546558&N=625&L=78&F=T.
Email này mang nội dung thiết thực cho bạn. Vui lòng chọn chế
độ
hiển thị hình ảnh trong email để nội dung hiển thị được
tốt nhất.


Nếu không muốn nhận email
này:http://appvn2.conet.vn/unsubscribe.php?M=1546558&C=2f4e75e208f1b69fa0b8e2e446efca25&L=118&N=625
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20150805/ec46bf8b/attachment-0001.html>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list