[Pkg-chromium-maint] Bạn có tin nổi chuyện này không?

Dịch vụ từ Nhật Bản unicaremay15 at gmail.com
Thu May 21 10:01:10 UTC 2015


Hộp email của bạn không thể đọc được email này.
Để xem nội dung email, vui lòng truy cập:
http://appvn2.conet.vn/link.php?M=1546558&N=392&L=78&F=T

Email này mang nội dung thiết thực cho bạn. Vui lòng chọn chế
độ hiển
thị hình ảnh trong email để nội dung hiển thị được tốt
nhất.

Nếu không muốn nhận email này:
http://appvn2.conet.vn/unsubscribe.php?M=1546558&C=2f4e75e208f1b69fa0b8e2e446efca25&L=118&N=392

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20150521/d00349a7/attachment.html>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list