[Pkg-chromium-maint] Chúng tôi đã buộc phải từ chối hơn 40 khách hàng năm ngoái...

Ngọc Trinh unicareoct15 at gmail.com
Fri Oct 23 10:33:27 UTC 2015


Nếu không xem được email này, vui lòng xem tại website
http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=1958664&N=64&L=5&F=T.
Email này mang nội dung thiết thực cho bạn. Vui lòng chọn chế
độ
hiển thị hình ảnh trong email để nội dung hiển thị được
tốt nhất.


Nếu không muốn nhận email
này:http://unicare.conet.com.vn/unsubscribe.php?M=1958664&C=45555eb66df50562663a82eb69062c95&L=51&N=64
www.conet.vn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-chromium-maint/attachments/20151023/3ce683bf/attachment.html>


More information about the Pkg-chromium-maint mailing list