<html><head></head><body><a target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1396&L=562&F=H"><img
alt="Vui lòng kích hoạt chức năng cho phép hiển
thị hình ảnh để xem được các hình ảnh
trong Email này!" height="112" width="630" border="0"
src="http://bits.vn/unicare/04/img/banner02.jpg" /></a> 
<table cellpadding="0" cellspacing="1" border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="160">
<div style="border: 1px solid #dddddd; padding: 5px; margin-right: 10px;">
<h4 style="font-size: 17px; color: #d12020; text-align: center; margin: 7px
0px;">Giới thiệu</h4>
1. Lĩnh vực hoạt động của Unicare & Pestcare? <br />-
Triết lý kinh doanh của chúng tôi "Uy
Tín và Chuyên  Nghiệp" là
chìa khóa để có được sự hài
lòng của khách hàng... <br /><a target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1396&L=559&F=H"
style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color: #0000cc;
margin-bottom: 15px;">Xem thêm</a>2. Chứng chỉ ISO 9001:2008
của chúng tôi<a target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1396&L=560&F=H"
style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color: #0000cc;
margin-bottom: 15px;">Xem thêm</a>3. Chương trình huấn
luyện nhân viên vệ sinh<a target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1396&L=558&F=H"
style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color: #0000cc;
margin-bottom: 15px;">Xem thêm</a>4.Trang thiết bị và
hóa chất sử dụng trong dịch vụ xử lý côn
trùng<a target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1396&L=561&F=H"
style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color: #0000cc;
margin-bottom: 15px;">Xem thêm</a></div>
</td>
<td><center>
<p><font size="3" color="#ff0000"><strong>KIỂM SOÁT CÔN
TRÙNG VÀ LỜI KHUYÊN CỦA CHUYÊN
GIA</strong></font></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="1" cellpadding="0" width="440">
<tbody>
<tr>
<td width="436" colspan="2">
<p align="center"><img title="08.jpg" alt="08.jpg" height="331" width="632"
src="http://app3.icontact.vn/admin/temp/newsletters/760/08.jpg"
/> </p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="135">
<p> <img title="dr. quy.bmp" alt="dr. quy.bmp" height="239"
width="162"
src="http://app3.icontact.vn/admin/temp/newsletters/760/dr.%20quy.bmp"
/></p>
</td>
<td width="299">
<p align="left"><strong><i>BS. Võ
Ng</i></strong><strong><i>ọ</i></strong><strong><i>c
Quý</i></strong><strong><i> -
</i></strong><strong><i>Tr</i></strong><strong><i>ưở</i></strong><strong><i>ng
PKDK khu v</i></strong><strong><i>ự</i></strong><strong><i>c Bình
Chu</i></strong><strong><i>ẩn</i></strong><strong><i>-
Th</i></strong><strong><i>ị</i></strong><strong><i> xã
Thu</i></strong><strong><i>ậ</i></strong><strong><i>n
An</i></strong></p>
<p align="left">“Khi phun thuốc diệt côn trùng,
hóa chất sử dụng là điều quan tâm hàng
đầu. Nhưng PestCARE sẽ không làm bạn bận tâm
vì điều này nữa</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="135">
<p> <img title="dr my.bmp" alt="dr my.bmp" height="230" width="161"
src="http://app3.icontact.vn/admin/temp/newsletters/760/dr%20my.bmp"
/></p>
</td>
<td width="299">
<p><strong><i>BS. Quách Hoàng
M</i></strong><strong><i>ỹ</i></strong><strong><i>  -
</i></strong><strong><i>Tr</i></strong><strong><i>ưở</i></strong><strong><i>ng
phòng Vaccine sinh
ph</i></strong><strong><i>ẩ</i></strong><strong><i>m TT YTDP Bình
D</i></strong><strong><i>ươ</i></strong><strong><i>ng</i></strong></p>
<p><strong><i> </i></strong>“Thực tế có nhiều
người không quan tâm lắm tới tác hại của
côn trùng,</p>
<p>nhưng đến một lúc nào đó chúng ta
sẽ thấy hậu quả của nó. Với dịch vụ</p>
<p>kiểm soát côn trùng toàn diện, PestCARE
sẽ giúp cuộc sống của bạn an</p>
<p>toàn hơn đối với côn trùng”</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="135">
<p> <img title="dr.thuy.bmp" alt="dr.thuy.bmp" height="227"
width="162"
src="http://app3.icontact.vn/admin/temp/newsletters/760/dr.thuy.bmp"
/></p>
</td>
<td width="299">
<p align="left"><strong><i>BS.
Tr</i></strong><strong><i>ầ</i></strong><strong><i>n
Th</i></strong><strong><i>ị</i></strong><strong><i>
Di</i></strong><strong><i>ệ</i></strong><strong><i>u Thúy - 
TT y t</i></strong><strong><i>ế</i></strong><strong><i>
d</i></strong><strong><i>ự</i></strong><strong><i> phòng
Bình
D</i></strong><strong><i>ươ</i></strong><strong><i>ng</i></strong></p>
<p align="left">  “Chỗ làm việc của tôi
đã sử dụng dịch vụ của PestCARE và rất
hài lòng. Tôi
                                                                              giới
thiệu PestCARE cho công ty bạn tôi sử dụng và
họ cũng có cùng</p>
cảm nhận như tôi. Cám ơn PestCARE’</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
<td><br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br /> </center><font size="3">           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                 <a
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1396&L=562&F=H"
target="_blank" style="font-weight: bold; text-align:
center;">http://pestcarepro.com</a><br /> </font>
<p> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="center"><img alt="Vui lòng kích hoạt chức năng
cho phép hiển thị hình ảnh để xem được
các hình ảnh trong Email này!" height="42"
width="399" border="0" src="http://bits.vn/unicare/04/img/br.gif" /></p>
<h2 style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; text-transform: uppercase;
color: #cd1616;">CÔNG TY TNHH UNICARE</h2>
<strong>
<div align="left">Địa chỉ: 8/1 Đường Đồng Nai, Phường 2,
Quận Tân Bình, Tp. HCM</div>
</strong><strong>
<div align="left">Điện thoại: (08) 3848 7003 / (08) 3848 7016
- <strong>Fax</strong>: (08) 3848 7004</div>
</strong><strong>
<div align="left">Email: info@unicarepro.com
- <strong>Website</strong>: <a target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1396&L=562&F=H">http://pestcarepro.com</a></div>
</strong><img
src="http://app3.icontact.vn/open.php?M=2882722&L=986&N=1396&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"><br/><a
href="http://app3.icontact.vn/unsubscribe.php?M=2882722&C=6bac2b02667e1ad1bcf49fc0e4fe512d&L=986&N=1396">Click
here to unsubscribe</a></body></html>