<html><head></head><body><table width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="30" border="0" bgcolor="#fafafa" _mce_style="font-family:
Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: #444; line-height:
1.6em;" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13px;
color: #444444; line-height: 1.6em;">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<table width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" bordercolor="#dddddd"
border="1" bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td align="center">
<table width="650" cellspacing="10" cellpadding="0" border="0"
bgcolor="#ffffff">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><a target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=562&F=H"
_mce_href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=623&F=H"><img
width="630" height="112" border="0" alt="Vui lòng kích hoạt
chức năng cho phép hiển thị hình ảnh để xem
được các hình ảnh trong Email này!"
src="http://emo.dichvu-email.com/admin/resources/email_templates/Unicare/04/img/banner02.jpg"
_mce_src="http://emo.dichvu-email.com/admin/resources/email_templates/Unicare/04/img/banner02.jpg"
/></a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">
<table width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td width="160" valign="top">
<div _mce_style="border: 1px solid #ddd; padding: 5px; margin-right: 10px;"
style="border: 1px solid #dddddd; padding: 5px; margin-right: 10px;">
<h4 _mce_style="color: #d12020; font-size: 17px; text-align: center;
margin: 7px 0 7px 0;" style="font-size: 17px; color: #d12020; text-align:
center; margin: 7px 0px;">Giới thiệu</h4>
1. Lĩnh vực hoạt động của Unicare & Pestcare? <br />-
Triết lý kinh doanh của chúng tôi "Uy
Tín và Chuyên  Nghiệp" là
chìa khóa để có được sự hài
lòng của khách hàng... <br /><a
_mce_style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color:
#00c; text-decoration: underline; margin-bottom: 15px;" target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=559&F=H"
_mce_href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=559&F=H"
style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color: #0000cc;
margin-bottom: 15px;">Xem thêm</a>2. Chứng chỉ ISO 9001:2008
của chúng tôi<a _mce_style="display: block; font-size: 12px;
text-align: right; color: #00c; text-decoration: underline; margin-bottom:
15px;" target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=560&F=H"
_mce_href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=560&F=H"
style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color: #0000cc;
margin-bottom: 15px;">Xem thêm</a>3. Chương trình huấn
luyện nhân viên vệ sinh<a _mce_style="display: block;
font-size: 12px; text-align: right; color: #00c; text-decoration:
underline; margin-bottom: 15px;" target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=558&F=H"
_mce_href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=558&F=H"
style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color: #0000cc;
margin-bottom: 15px;">Xem thêm</a>4.Trang thiết bị và
hóa chất sử dụng trong dịch vụ xử lý côn
trùng<a _mce_style="display: block; font-size: 12px; text-align:
right; color: #00c; text-decoration: underline; margin-bottom: 15px;"
target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=561&F=H"
_mce_href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=561&F=H"
style="display: block; font-size: 12px; text-align: right; color: #0000cc;
margin-bottom: 15px;">Xem thêm</a></div>
</td>
<td><center>
<h3 _mce_style="color: #d12020; font-size: 24px; margin: 0 0 10px 0;"
style="font-size: 24px; color: #d12020; margin: 0px 0px 10px;"></h3>
</center> <font color="#3366ff" style="background-color: #ffffff;"
size="4">
<div style="text-align: center;"><span style="line-height:
1.6em;"><b>HÃY CÙNG PESTCARE KHAI LỘC ĐẦU
XUÂN!</b></span></div>
</font>
<table width="100%" cellpadding="0" border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center"><img title="promo.jpg" width="360" height="480"
border="0" alt="promo.jpg"
src="http://app3.icontact.vn/admin/temp/newsletters/774/promo.jpg"
_mce_src="http://emo.dichvu-email.com/admin/resources/email_templates/Unicare/04/img/KM.gif"
/><br /><a
_mce_href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=623&F=H"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=562&F=H"
target="_blank"><font color="#0000ff"
size="3"><strong>http://pestcarepro.com</strong></font></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4 _mce_style="margin: 10px 0 5px; padding: 0; font-size: 17px;"
style="font-size: 17px; margin: 10px 0px 5px; padding: 0px;"></h4>
<p align="right"> </p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><img width="399" height="42" border="0" alt="Vui
lòng kích hoạt chức năng cho phép hiển thị
hình ảnh để xem được các hình ảnh trong
Email này!"
src="http://emo.dichvu-email.com/admin/resources/email_templates/Unicare/04/img/br.gif"
_mce_src="http://emo.dichvu-email.com/admin/resources/email_templates/Unicare/04/img/br.gif"
/></td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<h2 _mce_style="margin: 0 0 5px 0; padding: 0; text-transform: uppercase;
color: #cd1616;" style="margin: 0px 0px 5px; padding: 0px; text-transform:
uppercase; color: #cd1616;">CÔNG TY TNHH UNICARE</h2>
<strong>Địa chỉ</strong>: 8/1 Đường Đồng Nai, Phường 2,
Quận Tân Bình, Tp. HCM<br /><strong>Điện
thoại</strong>: (08) 3848 7003 / (08) 3848 7016
- <strong>Fax</strong>: (08) 3848 7004<br /><strong>Email</strong>:
info@pestcarepro.com hoặc info@unicarepro.com
- <strong>Website</strong>: <a target="_blank"
href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=562&F=H"
_mce_href="http://app3.icontact.vn/link.php?M=2882722&N=1410&L=623&F=H">http://pestcarepro.com</a><br
/><br /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table><img
src="http://app3.icontact.vn/open.php?M=2882722&L=986&N=1410&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"><br/><a
href="http://app3.icontact.vn/unsubscribe.php?M=2882722&C=6bac2b02667e1ad1bcf49fc0e4fe512d&L=986&N=1410">Click
here to unsubscribe</a></body></html>