<P><FONT size=2>Anh (Chị) đang triển khai <STRONG>Marketing Online</STRONG>?</FONT></P>
<P><FONT size=2>Băng khoăn khi lựa chọn <STRONG>kênh quảng cáo</STRONG> chất lượng,</FONT></P>
<P><FONT size=2>Tiếp cận <STRONG>đúng đối tượng</STRONG> khách hàng,</FONT></P>
<P><FONT size=2><FONT size=+0><FONT size=+0><STRONG>Tiết kiệm thời gian</STRONG> quản lý, theo dõi,</FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=2>Kiểm soát chi phí, <STRONG>hiệu quả</STRONG> thực tế,<BR>...</FONT></P>
<P><FONT size=2>Kính gửi quý Anh (Chị),</FONT></P>
<P><FONT size=2>Em tên <STRONG>Thành - Admicro</STRONG> thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam,<BR>em xin giới thiệu đến Anh (Chị) kênh <STRONG>quảng cáo CPC</STRONG> (Cost per Click):</FONT></P>
<P><FONT size=2><FONT size=+0><FONT size=+0>Hệ thống hiển thị trên <STRONG>180 websites uy tín</STRONG> (có target độ tuổi, vùng miền, đối tượng...):<BR>dantri, kenh14, cafef, nld, soha, afamily, rongbay, enbac, muare...<BR>với <STRONG>mức đầu tư</STRONG> chỉ từ <STRONG>1,100 VND/click</STRONG></FONT></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=2>sẽ mang đến Anh (Chị)<BR>từ <STRONG>Hàng trăm</STRONG> đến <STRONG>Hàng ngàn khách hàng</STRONG> tiềm năng</FONT></P>
<P><STRONG><FONT size=2>Nhanh nhất, Hiệu quả nhất, Dễ dàng nhất.</FONT></STRONG></P>
<P><FONT size=2>Xem </FONT><A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=qua23pygy&Email=cGtnLWNocm9taXVtLW1haW50QGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL2luLmFkbWljcm8udm4vdXBsb2Fkcy9jcGMtMTU3L2FkbWljcm8tYmFvZ2lhLWNwYy0wNDIwMTMucGRm"><FONT color=#000000 size=2>Profile</FONT></A><FONT size=2> CPC<BR>Xem </FONT><A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=qua23pygy&Email=cGtnLWNocm9taXVtLW1haW50QGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL2luLmFkbWljcm8udm4vdXBsb2Fkcy9jcGMtNzkwL2NwYy10cmFuZ2NodS5wbmc="><FONT color=#000000 size=2>Demo</FONT></A><FONT size=2> CPC</FONT></P>
<P><FONT size=2>Nhằm trao đổi cơ hội hợp tác, mong Anh (Chị) có thể sắp xếp một buổi hẹn với em,<BR>hoặc cung cấp thông tin để em có thể liên lạc với Anh (Chị):</FONT></P>
<P><FONT color=#000000 size=2><STRONG><A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=qua23pygy&Email=cGtnLWNocm9taXVtLW1haW50QGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xclZEZnRsQjJ1OTFwZi1Mb2pWT1M5aWFkMGpoN2Y0bFhuRTllMnlaNTN3by92aWV3Zm9ybQ==">Liên hệ tại đây</A></STRONG></FONT></P>
<P><FONT size=2>Xin cảm ơn và trân trọng,<BR>Mọi chi tiết vui lòng liên lạc (Giao dịch toàn quốc):</FONT></P>
<P><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; FLOAT: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: small arial; DISPLAY: inline !important; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT size=2><FONT size=+0><FONT face="Times New Roman"><FONT size=+0>--<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></P>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: small arial; LETTER-SPACING: normal; TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=ltr><FONT size=2><FONT size=+0><FONT face="Times New Roman"><FONT size=+0><B style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(102,102,102)">CHAU CHI THANH (MR.)</B><BR><FONT color=#666666><SPAN style="FONT-SIZE: 11px">Account Executive</SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: small arial; LETTER-SPACING: normal; TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=ltr><FONT color=#666666 size=2 face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 11px"></SPAN></FONT> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(136,136,136); FONT: 12px arial; LETTER-SPACING: normal; TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px" dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(34,34,34)"><B style="FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: Helvetica; COLOR: rgb(136,136,136)">
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif">
<DIV><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT size=2 face="Times New Roman">Level 5, 123 Tower 123-127 Vo Van Tan Str., Dist.3, HCMC<BR></FONT></SPAN></SPAN></DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><FONT size=2><FONT size=+0><FONT face="Times New Roman"><FONT size=+0><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">M. </SPAN>(84) 946 743354    <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> T.</SPAN> (84 8) 7307 7979 (<SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">#</SPAN> 8<B>2131</B>)     <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">F.</SPAN> (84 8) 3933 3774</FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=2 face="Times New Roman"><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">Skype. chauchithanh    Y!M. chauchithanh_cct</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><BR><FONT size=2 face="Times New Roman"></FONT></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV></B></DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"><A style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=qua23pygy&Email=cGtnLWNocm9taXVtLW1haW50QGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hZG1pY3JvLnZu" target=_blank><FONT face="Times New Roman">www.admicro.vn</FONT></A></DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"><FONT size=2 face="Times New Roman"></FONT> </DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"><FONT size=2 face="Times New Roman"></FONT> </DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"><FONT size=2 face="Times New Roman"></FONT> </DIV><A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=qua23pygy&Email=cGtnLWNocm9taXVtLW1haW50QGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3Vuc3Vic2NyaWJlLmFzcD9BUElLZXk9MG16c2RqZ3htJkVtYWlsPWNHdG5MV05vY205dGFYVnRMVzFoYVc1MFFHeHBjM1J6TG1Gc2FXOTBhQzVrWldKcFlXNHViM0puJmxvZ289VWx0cmFNYWlsZXI=">
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)" align=center><FONT color=#000000 size=1 face="Times New Roman">Unsubscribe/Click vào đây để từ chối nhận bản tin</FONT></DIV></A></DIV><DIV style="FLOAT: left; MARGIN-TOP: 10px"><SPAN id=ctl00_tdBanner1_Label1><DIV class=ColumnBanner><IMG border=0 hspace=0 alt="Sent from UltraMailer" align=baseline src="http://track.chanret.com/images/qua23pygy/cGtnLWNocm9taXVtLW1haW50QGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn.jpg"></DIV></SPAN></DIV>