<html>
<head>
</head>
<body>
<strong>Email rất an toàn, không chứa virus, mang đến
thông tin thiết thực cho bạn.</strong><strong><br /><br
/><strong><font color="#00ff00">Quý khách vui lòng
chọn chế độ hiển thị hình ảnh trong Email để nội
dung hiển thị được tốt nhất.<br /><br /><br /><a
href="http://appvn2.conet.vn/link.php?M=585982&N=94&L=95&F=H"><img
src="http://appvn2.conet.vn/admin/temp/newsletters/38/letter%205%20(vn).jpg"
width="592" height="846" alt="letter 5 (vn).jpg" title="letter 5 (vn).jpg"
/></a></font></strong></strong>
<br/>www.conet.vn<img
src="http://appvn2.conet.vn/open.php?M=585982&L=36&N=94&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"><br/><a
href="http://appvn2.conet.vn/unsubscribe.php?M=585982&C=f2983e2ac46a433ecc1a902504ba3a4c&L=36&N=94">Click
here to unsubscribe</a></body>
</html>