<html>
<head>
</head>
<body>
<p><strong><span style="font-size: large; color: #ff0000;">Đề nghị
khẩn cấp từ PestCARE!</span></strong></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #0000ff;">Chúng ta
đã không kiểm soát côn trùng trong
suốt một năm qua.<br /></span><span style="color: #0000ff; font-size:
medium;">Tết đang đến gần. Đừng để côn trùng
phá hủy những cuộc vui của bạn trong những ngày
TẾT<br /></span><span style="color: #0000ff; font-size:
medium;">Hãy tiến hành việc kiểm soát trước
Tết. Hiện tại chúng tôi vẫn nhận dịch vụ đến
ngày <span style="color: #ff0000;">14/02/2015</span><br
/></span><span style="color: #0000ff; font-size: medium;">Liên hệ
với chúng tôi </span><span style="color:
#ff0000;"><strong><span style="font-size: medium;">NGAY BÂY
GIỜ!!!</span></strong><br /><strong><span style="font-size:
x-large;">Cuộc gọi miễn phí: 1800 12 17</span></strong><br
/><span style="color: #0000ff; font-size: large;">Website: <a
href="http://appvn2.conet.vn/link.php?M=585982&N=256&L=404&F=H">www.pestcarepro.com</a>
, <a
href="http://appvn2.conet.vn/link.php?M=585982&N=256&L=78&F=H">www.unicarepro.com</a> </span></span></p>
<p><span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><span style="color:
#ff0000;"><a
href="http://appvn2.conet.vn/link.php?M=585982&N=256&L=404&F=H"><img
src="http://appvn2.conet.vn/admin/temp/newsletters/98/feb%20-%2015%20-%20v.jpg"
width="900" height="1267" alt="feb - 15 - v.jpg" title="feb - 15 - v.jpg"
/></a><br /><br /><u><a
href="http://appvn2.conet.vn/link.php?M=585982&N=256&L=405&F=H"><br
/></a></u> </span></span></p>
<br/>www.conet.vn<img
src="http://appvn2.conet.vn/open.php?M=585982&L=36&N=256&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"><br/><a
href="http://appvn2.conet.vn/unsubscribe.php?M=585982&C=f2983e2ac46a433ecc1a902504ba3a4c&L=36&N=256">Click
here to unsubscribe</a></body>
</html>