<html>
<head>
</head>
<body>
<span style="font-size: medium; color: #0000ff;"><strong>Nếu không
xem được email này, vui lòng <a
href="http://appvn2.conet.vn/link.php?M=1546558&N=566&L=78&F=H">click vào
đây</a>.</strong><b><br /> <strong>Email này mang nội dung
thiết thực cho bạn. Vui lòng chọn chế độ hiển thị
hình ảnh trong email để nội dung hiển thị được tốt
nhất.<br /><br /><a
href="http://appvn2.conet.vn/link.php?M=1546558&N=566&L=78&F=H"><img
src="http://appvn2.conet.vn/admin/temp/newsletters/174/unicare%20june%202015%20vnese.jpg"
width="900" height="1263" alt="unicare june 2015 vnese.jpg" title="unicare
june 2015 vnese.jpg" /></a><br /><br /></strong></b></span><span
style="color: #0000ff; font-size: small;">Nếu không muốn nhận
email này, vui lòng click <a
href="http://appvn2.conet.vn/unsubscribe.php?M=1546558&C=2f4e75e208f1b69fa0b8e2e446efca25&L=118&N=566">vào
đây</a>.</span>
<img
src="http://appvn2.conet.vn/open.php?M=1546558&L=118&N=566&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>