<html>
<head>
</head>
<body>
<span style="font-size: small; color: #0000ff;"><strong>Nếu không
xem được email, vui lòng <a
href="http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=618283&N=81&L=4&F=H">xem tại
đây</a>.<br /></strong><b>Email không chứa virus, cung cấp
thông tin thiết thực cho Bạn. <br />Vui lòng tải
hình ảnh về để xem được nội dung<br /></b></span><a
href="http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=618283&N=81&L=4&F=H"><img
src="http://unicare.conet.com.vn/admin/temp/newsletters/11/november%20-%20v2.jpg"
width="950" height="1446" alt="november - v2.jpg" title="november - v2.jpg"
/></a>
<br/>www.conet.vn<img
src="http://unicare.conet.com.vn/open.php?M=618283&L=12&N=81&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"><br/><a
href="http://unicare.conet.com.vn/unsubscribe.php?M=618283&C=97e73b349c552e8d942843683eeabc8f&L=12&N=81">Click
here to unsubscribe</a></body>
</html>