<html>
<head>
</head>
<body>
<span style="font-size: small;"><strong>Nếu không xem được
email, vui lòng <a
href="http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=618283&N=114&L=12&F=H">xem
tại đây</a>.</strong></span><b><br /><span style="font-size:
small;"> Email không chứa virus, cung cấp thông tin thiết
thực cho Bạn. </span><br /><span style="font-size: small;"> Vui
lòng tải hình ảnh về để xem được nội
dung</span><br /> <br /> </b><a
href="http://unicare.conet.com.vn/link.php?M=618283&N=114&L=10&F=H"><img
src="http://unicare.conet.com.vn/admin/temp/newsletters/24/december%20-%20v.jpg"
width="1000" height="1412" alt="december - v.jpg" title="december - v.jpg"
/></a>
<br/>www.conet.vn<img
src="http://unicare.conet.com.vn/open.php?M=618283&L=12&N=114&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"><br/><a
href="http://unicare.conet.com.vn/unsubscribe.php?M=618283&C=97e73b349c552e8d942843683eeabc8f&L=12&N=114">Click
here to unsubscribe</a></body>
</html>