<html>
<head>
</head>
<body>
<span style="font-size: medium;"><strong>Nếu không xem được
email này, vui lòng click <a
href="http://unicare.marketingconet.com/link.php?M=974491&N=165&L=5&F=H">vào
đây</a>.</strong><b><br /> <strong>Email này mang nội dung
thiết thực cho bạn. Vui lòng chọn chế độ hiển thị
hình ảnh trong email để nội dung hiển thị được tốt
nhất.<br /><a
href="http://unicare.marketingconet.com/link.php?M=974491&N=165&L=5&F=H"><img
src="http://unicare.conet.com.vn/admin/temp/newsletters/5/uc%20september%202015%20alternative%20vnese.jpg"
width="900" height="1271" alt="uc september 2015 alternative vnese.jpg"
title="uc september 2015 alternative vnese.jpg" /></a><br /><br /><span
style="font-size: small;"><strong>Nếu không muốn nhận email
này, vui lòng click <a
href="http://unicare.marketingconet.com/unsubscribe.php?M=974491&C=db760814ea3be73021eb053d328932d3&L=32&N=165">vào
đây</a>.</strong> </span></strong></b></span>
<br/>www.conet.vn<img
src="http://unicare.marketingconet.com/open.php?M=974491&L=32&N=165&F=H&image=.jpg"
height="1" width="10"></body>
</html>