[Pkg-corba-devel] 791246802457913468

yahoo.com monacoyix at yahoo.com
Sat Jun 23 15:59:19 UTC 2012


46891356801357802O140.72.164.143
----------------------------------------
| ÓÐ | °l | ·þ | ÊÖ | QQ |----|
| ¸÷ | Ư | Îñ | »ú | 1. | Áª |
| ÐÐ | º£ | µÈ | 1. | 8. | ϵ |
| Òµ | ÔË | ¿É | 3. | 3. | ÈË |
| Õý | ÉÌ | Ñé | 6. | 2. | ¡ý |
| ¹æ | Òµ | ºó | 4. | 1. | ³Â |
| ÆÕ | ¹ã | ¸¶ | 0. | 7. | ½¨ |
| Ïî | ¸æ | ¿î | 4. | 4. |    |
| Ïú | ½¨ | »¶ | 4. | 7. |----
| Ïî | Öþ | Ó­ | 8. | 8. |
| ½ø | ¹¤ | À´ | 7. | 4. |
| Ïî | ³Ì | µç | 3. |----
| ¹ú | Ïú | ×É | 6. |
| µØ | ÊÛ | ѯ |----|
_   _________________
³ÏÐÅΪ±¾¡¢Õý¹æ±£Ö¤/¼Û¸ñÒÔ×îµÍÓÅ»Ý#
----------------------------------
24.188.255.226
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-corba-devel/attachments/20120623/09504964/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Oswaa2113.gif
Type: image/gif
Size: 5823 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-corba-devel/attachments/20120623/09504964/attachment.gif>


More information about the Pkg-corba-devel mailing list