<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content="text/html; charset=gb2312" http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18828"></HEAD>
<BODY>
<P><FONT size=4><FONT color=white 
size=2>尽管累到极点时,很多人会做一些希望能够"钱多活少"的白日梦,可事实上,一旦真的"闲"下来,马上又会陷入恐慌的危机.职场"闲人"想要尽快让自己忙碌起来,认清自己,准确定位,盘活个人所具备的潜力和资源,规划长远才是关键.</FONT></FONT></P>
<P><FONT color=black><FONT size=4><FONT color=#ffffff>贾吉尔卡  <FONT 
size=1>派</FONT></FONT><FONT color=red>发</FONT><FONT color=white 
size=1>食物</FONT><FONT color=white><FONT color=white>甜菊绿茶顺着河流<FONT 
color=red>漂</FONT>去</FONT></FONT><FONT 
color=white>奇幻小说       </FONT></FONT></FONT></P>
<P>.严<FONT color=white>●</FONT>格<FONT color=white>◇</FONT><FONT 
color=black>监<FONT color=white>●</FONT>管</FONT><FONT color=white>◇</FONT><FONT 
color=black>质</FONT><FONT color=white>◇</FONT>量<FONT color=white>◇</FONT><FONT 
color=white>奇幻小说 .</FONT></P>
<P>   真<FONT color=white>◇</FONT>心<FONT 
color=white>◇</FONT><FONT color=black>真</FONT><FONT color=white>◇</FONT>意<FONT 
color=white>◇</FONT>对<FONT color=white>◇</FONT>待.</P>
<P> <FONT color=black>蔡<FONT color=white>●</FONT>经<FONT 
color=white>●</FONT>理</FONT><FONT color=white size=1><FONT 
color=white>甜菊绿茶</FONT><FONT size=3><FONT color=black>扣<FONT 
color=white>●</FONT>扣</FONT><FONT 
color=white>●</FONT></FONT></FONT>2287371112<FONT color=white 
size=1>甜菊绿茶</FONT></P>
<P>            
<FONT color=black><FONT color=white>●</FONT>联<FONT 
color=white>●</FONT>系</FONT><FONT color=white 
size=1>:奇幻小说     </FONT>13631409558</P>
<P><FONT color=white>于     </FONT><FONT 
color=red>  </FONT><FONT color=white>杨林林</FONT><FONT 
color=white>向前棚</FONT></P>
<P><FONT color=white 
size=2> 通常所说的教育,都园通用的区域或//教材,有指定的教师,进行课堂口授讲述,辅之以验,抽查考试,期试,加上升学国家标准考的落后是//指校的高成本的试,再进入职业//生涯.在信息化发达的今天,先进的教育,已不会再用私塾和一对一这样一来板//书和作业,结合测低效率的教育手段了.        ! 中和期末考</FONT></P></BODY></HTML>