[Evolution] חינם - הפתרון היחיד לבעיות של כסף

יוסי inflowsuccess at gmail.com
Sun Mar 11 08:17:33 CET 2007


dbcELAD HADARA3212006-06-30T10:59:00Z2007-03-09T11:05:00Z2007-03-09T11:08:00Z13491746shy144209111.6360-1972492585äèÕÞÕ ÜÔèæÐÔdashahar at bezeqint.netShahar Yoazim 75CleanCleanfalsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4 
ÔäêèÕß ÔÙ×ÙÓ ÜÑâÙÕê éÜ Ûáã 

 ÔÕÐ äéÕØ ÜâéÕê ÙÕêè Ûáã 

Ñ×ß Ðê Ôâáç éÜÚ Ñ×ÙàÝ!  

Ü×å ÛÐß 

 

ÕÞæÐ ÞÔ ÞÕàâ ÞÔâáç éÜÚ

 ÜâéÕê ÔèÑÔ ÙÕêè Ûáã 

 

ÜÑÙØÕÜ ÞèéÙÞê ÔêäÕæÔ Ü×å ÛÐßÓÙÕÕè ÖÔ ÞÑÕáá âÜ ÞÐÒè èéÕÝ Þá' 100634, ÖÛÕêÚ ÜÑçé ÜÔÙÞ×ç ÞÞÐÒè ÔÞÙÓâ ÕÖÐê âÜ ÙÓÙ äàÙÔ ÑÛêÑ ÜéÕÜ× ÔÓÙÕÕè 


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-evolution-maintainers/attachments/20070311/681eb832/attachment-0001.htm


More information about the Pkg-evolution-maintainers mailing list