ดีวาส 10วัน5กิโล เมย์ พิชนาฏ+ปู ไปรยา ดาราดัง คอนเฟริม์ แรงส์สส!!!!!!!!.......

GossipStar noreply at webmd.com
Thu May 5 08:48:28 UTC 2011


<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<META content="MSHTML 6.00.6000.17063" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY style="BACKGROUND-COLOR: transparent"><SPAN class=Apple-style-span 
style="WORD-SPACING: 0px; FONT: medium Tahoma; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; BORDER-COLLAPSE: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN 
class=Apple-style-span 
style="FONT-SIZE: 13px; FONT-FAMILY: arial, sans-serif; BORDER-COLLAPSE: collapse">
<P align=center><U><FONT color=#810081></FONT></U><U><FONT color=#810081><FONT 
size=4><STRONG><FONT color=#ff0080>ท้าพิสูจน์ เคล็ดลับดารา หุ่นดี เพรียว กระชับ 
10 วัน 5 กิโลใครว่าเป็นเรื่องยาก<BR>ไม่ใช่ดาราเท่านั้นที่จะมีรูปร่างที่ดีได้ 
คุณเองก็มีได้เช่นกัน</FONT></STRONG><BR></FONT><A 
href="http://www.KHUNNINE.COM"><STRONG><FONT color=#0000ff 
size=6>WWW.KHUNNINE.COM</FONT></STRONG></A></FONT></U></P>
<P align=center><IMG alt="" hspace=0 
src="cid:90eee326-35b8-4975-b83b-a763783501f6" 
align=baseline border=0><IMG alt="" hspace=0 
src="cid:f1a3670e-ee87-4881-9cc6-f0bedf7debba" 
align=baseline border=0></P>
<P align=center><FONT color=#ff0080 size=6><STRONG><FONT 
size=5>สอบถามและสั่งซื้อสินค้า โทร...08-1702-7667, 
08-1493-1000</FONT><BR></STRONG></FONT><A href="http://www.khunnine.com"><FONT 
color=#0000ff 
size=6><STRONG>www.khunnine.com</STRONG></FONT></A></P></SPAN></SPAN>
Thu, 05 May 2011 15:47:25 GMT
</BODY></HTML>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-flash-devel/attachments/20110505/4e202b91/attachment-0001.htm>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 377311 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-flash-devel/attachments/20110505/4e202b91/attachment-0002.jpeg>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 281582 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-flash-devel/attachments/20110505/4e202b91/attachment-0003.jpeg>


More information about the pkg-flash-devel mailing list