<P><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Chào anh (chị),</SPAN></P>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Trước tiên, chúng tôi hy vọng anh (chị) sẽ chuyển bức thư này đến bộ phần Marketing (online) của quý công ty, chúng tôi rất cảm ơn.</DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Chúng tôi thuộc khối Admicro - Công ty Cổ phần truyền thông Việt Nam, chuyên quảng cáo online CPD, CPM, CPC, PR... trên các trang Dân Trí, NLD, Vneconomy, Giadinhnet, Kenh14, Afamily, Cafef, Soha, Rongbay, Enbac, Gamek, Genk, Autopro...</DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Chúng tôi viết thư này nhằm giới thiệu về sản phẩm mới của Admicro có thể hữu ích đối với chiến dịch marketing của quý công ty: đó là sản phẩm ADX với các đặc điểm sau:</DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<DIV>- Tự set up quảng cáo banner trên mạng lưới website tùy chọn thuộc Admicro bao gồm: Dân Trí, NLD, Vneconomy, Giadinhnet, Kenh14, Afamily, Cafef, Soha, Rongbay, Enbac, Gamek, Genk, Autopro...thông qua hệ thống với các bước đơn giản.</DIV>
<DIV>- Tùy chọn kích thướt banner, đối tượng quảng cáo mục tiêu, website hiển thị.</DIV>
<DIV>- Chủ động quản lý quảng cáo (ngân sách, thời gian...), truy xuất báo cáo 24/24.</DIV>
<DIV>- Hình thức quảng cáo đấu thầu theo Click (CPC) hoặc Lượt hiển thị (CPM), với giá bid chỉ 1,000 VND/CPC và 3,000 VND/CPM.</DIV>
<DIV>...</DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>Chúng tôi đính kèm profile chi tiết về sản phẩm ADX, hy vọng anh (chị) có thể cân nhắc và sắp xếp cuộc hẹn gần nhất để chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn về việc thực hiện chiến dịch quảng cáo online của quý công ty.</DIV>
<DIV><BR> </DIV>
<DIV>Xin cám ơn,<BR></DIV>
<DIV>Trân trọng,<BR></DIV>
<DIV><BR></DIV></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>Link profile</STRONG>: <A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=uajjxhn71&Email=cGtnLWdzdHJlYW1lci1tYWludGFpbmVyc0BsaXN0cy5hbGlvdGguZGViaWFuLm9yZw==&url=aHR0cDovL2luLmFkbWljcm8udm4vdXBsb2Fkcy9hZHgtMTMzNy9hZG1pY3JvX2Jhb2dpYV9hZHhfMTIwNjE0LnBkZg==">http://in.admicro.vn/uploads/adx-1337/admicro_baogia_adx_120614.pdf</A></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Mọi chi tiết vui lòng liên hệ (giao dịch toàn quốc):<BR></DIV><SPAN class=HOEnZb style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: small arial; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT color=#888888>
<DIV dir=ltr>
<DIV><B style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(102,102,102)">CHAU CHI THANH (MR.)</B><BR></DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(136,136,136)">
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(34,34,34)">
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#666666 face="arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 11px">Account Executive</SPAN></FONT><BR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><BR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><B style="FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: Helvetica; COLOR: rgb(136,136,136)">
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1>
<DIV><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">Level 5, 123 Tower 123-127 Vo Van Tan Str., Dist.3, HCMC<BR></SPAN></SPAN></DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">M. </SPAN>(84) 946 743354    <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> T.</SPAN> (84 8) 7307 7979 (<SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">#</SPAN> 8<FONT size=1><B><FONT size=1>2131</FONT></B></FONT>)     <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">F.</SPAN> (84 8) 3933 3774</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">Email.<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="mailto:thanhchauchi@admicro.vn" target=_blank>thanhchauchi@admicro.vn</A><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>    Skype. chauchithanh     Y!M. chauchithanh_cct</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><BR></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV></B></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"><A style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=uajjxhn71&Email=cGtnLWdzdHJlYW1lci1tYWludGFpbmVyc0BsaXN0cy5hbGlvdGguZGViaWFuLm9yZw==&url=aHR0cDovL3d3dy5hZG1pY3JvLnZu" target=_blank>www.admicro.vn</A></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"> </DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"><A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=uajjxhn71&Email=cGtnLWdzdHJlYW1lci1tYWludGFpbmVyc0BsaXN0cy5hbGlvdGguZGViaWFuLm9yZw==&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3Vuc3Vic2NyaWJlLmFzcD9BUElLZXk9MG16c2RqZ3htJkVtYWlsPWNHdG5MV2R6ZEhKbFlXMWxjaTF0WVdsdWRHRnBibVZ5YzBCc2FYTjBjeTVoYkdsdmRHZ3VaR1ZpYVdGdUxtOXladz09JmxvZ289VWx0cmFNYWlsZXI="><FONT size=1>Click vào đây để từ chối nhận Email</FONT></A></FONT></SPAN></DIV></DIV></DIV></DIV><DIV style="FLOAT: left; MARGIN-TOP: 10px"><SPAN id=ctl00_tdBanner1_Label1><DIV class=ColumnBanner><IMG border=0 hspace=0 alt="Sent from UltraMailer" align=baseline src="http://track.chanret.com/images/uajjxhn71/cGtnLWdzdHJlYW1lci1tYWludGFpbmVyc0BsaXN0cy5hbGlvdGguZGViaWFuLm9yZw==.jpg"></DIV></SPAN></DIV>