[Pkg-leofs-devel] Twoje Konto E-mail Zostało Zaplanowane Na Zawieszenie

Admin adam.gawronski at gokbis.pl
Wed Jul 26 15:54:14 UTC 2017


Twoje konto e-mail zosta2o zaplanowane na zawieszenie. 
Co si9 sta2o?
* Z Twojej skrzynki pocztowej dostrzegamy pewne nieprawid2owoBci.
* Nieautoryzowany dost9p do Twojego adresu e-mail z adresu IP znajduj5cego si9 na czarnej liBcie.
* Na Twoim koncie brakuje niektórych informacji.
* Nielegalna próba uCycia konta w innym miejscu

Musisz si9 zgodzi7 z tym LINKem  < KLIKNIJ TUTAJ > i wype2ni7 odpowiednie informacje, a to nie spowoduje zawieszenia konta.

Dzi9kuj9 za wspó2prac9
ZESPO1Y BEZPIECZE3STWA WEB ADMIN 
 
 
 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-leofs-devel/attachments/20170726/65d47bfe/attachment.html>


More information about the Pkg-leofs-devel mailing list