[Pkg-mc-devel] Bug#600851: mc: [INTL:sk] Slovak translation hotkeys conflicts

Slavko linux at slavino.sk
Wed Oct 20 16:11:14 UTC 2010


Package: mc
Version: 3:4.7.0.9-1
Severity: minor
Tags: squeeze l10n

In slovak translation of the config dialog „Nastavovateľne voľby” are two.
options with the same hotkey for:

* „I” - in option „nIkdy” and in option „použiť vstavaný edItor”
* „S” - in „Používať SI jednotky veľkosti” and in „ukázať Skryté súbory”
* „E” - in „miEšať všetky súbory” and in „Automatické mEnu”
* „V” - in „Vždy” and in „Výrečná prevádzka”

regards

-- System Information:
Debian Release: squeeze/sid
  APT prefers testing
  APT policy: (500, 'testing')
Architecture: amd64 (x86_64)

Kernel: Linux 2.6.32-5-amd64 (SMP w/2 CPU cores)
Locale: LANG=sk_SK.UTF-8, LC_CTYPE=sk_SK.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/dash

More information about the Pkg-mc-devel mailing list