[Pkg-ofed-devel] Bug#813483: infiniband-diags: ibchecknet not found in deb

VME Kersten v.m.e.kersten at umcutrecht.nl
Tue Feb 2 12:34:59 UTC 2016


Package: infiniband-diags
Version: 1.6.4-3+b1
Severity: normal

Dear Maintainer,

searching the package on 'packages.debian.org' ibchecknet shows up in the search results, but locally, the executable /usr/bin/ibchecknet seems not to be included anymore?

It is not mentioned in the docs afaik ...

Thank you, regards,


 Vincent


-- System Information:
Debian Release: 8.3
 APT prefers stable-updates
 APT policy: (500, 'stable-updates'), (500, 'stable')
Architecture: amd64 (x86_64)

Kernel: Linux 3.16.0-4-amd64 (SMP w/4 CPU cores)
Locale: LANG=en_US.UTF-8, LC_CTYPE=en_US.UTF-8 (charmap=UTF-8)
Shell: /bin/sh linked to /bin/bash
Init: systemd (via /run/systemd/system)

Versions of packages infiniband-diags depends on:
ii libc6     2.19-18+deb8u2
ii libibmad5   1.3.11-3
ii libibnetdisc5 1.6.4-3+b1
ii libibumad3   1.3.9-3
ii libosmcomp3  3.3.18-3
ii perl      5.20.2-3+deb8u3

infiniband-diags recommends no packages.

infiniband-diags suggests no packages.

-- no debconf information

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.More information about the Pkg-ofed-devel mailing list