[Pkg-php-pecl] VERY VERY URGENT,

Dr.Daouda Augustin dghthan.nhnga at aol.fr
Sat Nov 5 16:14:45 UTC 2016


Drahý priateľ, 
 
Aj Dr.Daouda Augustín, predseda predstavenstva aprevádzkový riaditeľ so svojou bankou, a chcem, aby ste úloh vo výške18.600.000 $ budú prevedené mať Vaše meno zahraničného partnera našichzákazníkov na konci zosnulého. Ja potrebujem vašu pomoc získať peniaze, pretožemusíme vymeniť peniaze v pomere 60: 40%. Dostanete túto sumu bankovým prevodom. 
 
Prosím, pošlite svoje celé meno a telefónne čísla priamoa fyzickú adresu a ďalšie informácie o bude názov tejto odpovede. A poznámka,obraciam sa na vás s jedným z bankového zákona v mene, tak prosím, ak Vászaujíma, nie Západ tak dlho, aby ma kontaktovať cez môj súkromný e-mailom na OK(dr.daouda.augustin1985 at outlook.com ) 
 
Vaša rýchla odpoveď vysoko cenený bude. Ak chcete, aby sazabránilo nepriamo na ramenách vás reagoval na mňa v mojom osobnom e-mailovúadresu, prosím, ak si neobjednali chcete na vzdialenej schránke svoje ramená aaby sa vaše ústa šortky. 
 
S pozdravom, 
 
KONTAKT ma prejsť mojich informácií 
Dr.Daouda Augustin 
Phone No: + 226- 646 402 90, 
Contact: E-Mail: dr.daouda.augustin1985 at outlook.com 
Dr.Daouda Augustin 
 
 
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
 
 
Dear Friend,
 
I Dr.Daouda Augustin, chairman and chief operating officer with my bank, andI want you to-do in the Amount of $ 18.6 million Will Be Transferred to haveyour name a foreign partner of our customers at the end of the deceased. I needyour help to get the money, because we need to exchange money at a ratio of60:40%. You will receive this Amount by bank transfer.

Please send your full name and your phone numbers directly, and the physicaladdress, and more information about will Be the title of this reply. And note,I am writing to you with one of the Banking Law in the name of, so please, ifyou are interested in, not the West so long to contact me through my privatee-mail at OK ( dr.daouda.augustin1985 at outlook.com )

Your prompt reply highly appreciated Will Be. If you want to AVOID indirectlyon the shoulders of you Responded to me in my personal e-mail address please,if you do not order you want on your remote mailbox their shoulders in and keepyour mouth shorts. 

Sincerely, 

CONTACT ME THROUGH MYINFORMATION,
Dr.Daouda Augustin
Phone No: + 226- 646 402 90,
Contact: E-Mail: dr.daouda.augustin1985 at outlook.com
Dr.Daouda Augustin
 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.alioth.debian.org/pipermail/pkg-php-pecl/attachments/20161105/68cb9920/attachment.html>


More information about the Pkg-php-pecl mailing list