<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Bạn đang triển khai <STRONG>Marketing Online</STRONG> ?</SPAN></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Lựa chọn các kênh <STRONG>rao vặt</STRONG> chất lượng ?</SPAN></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Làm sao <STRONG>tin bài</STRONG> được nhiều người <STRONG>chú ý</STRONG> ?</SPAN></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Tiếp cận <STRONG>đúng khách hàng</STRONG> ?</SPAN></SPAN></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN></SPAN> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>Tiết kiệm thời gian</STRONG> up tin, quản lý, theo dõi ?</SPAN></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><STRONG>Kiểm soát</STRONG> chi phí ? <STRONG>Hiệu quả</STRONG> thực tế ?</SPAN></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">...</SPAN></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"></SPAN> </DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">Kính gửi quý Anh (Chị),</SPAN> 
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">
<DIV><BR></DIV>
<DIV>Em tên<B><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>Thành</B><SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN>- <B>Admicro</B> thuộc Công ty Cổ phần Truyền thông Việt Nam,</DIV>
<DIV>em xin giới thiệu đến Anh (Chị)<SPAN class=Apple-converted-space> các </SPAN><B>kênh rao vặt:</B></DIV>
<DIV><STRONG></STRONG> </DIV>
<DIV>
<DIV><B>Rồng bay</B> <A style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=7b13s1mgx&Email=cGtnLXBocC1wZWNsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3JvbmdiYXkuY29tLw==" target=_blank>http://rongbay.com/</A></DIV>
<DIV><B>Én bạc</B> <A style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=7b13s1mgx&Email=cGtnLXBocC1wZWNsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL2VuYmFjLmNvbS8=" target=_blank>http://enbac.com/</A></DIV>
<DIV><B>Mua rẻ</B> <A style="FONT-SIZE: small; FONT-FAMILY: arial; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=7b13s1mgx&Email=cGtnLXBocC1wZWNsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL211YXJlLnZu" target=_blank>http://muare.vn</A></DIV>
<DIV> </DIV>
<DIV>
<DIV>với tổng số <B>Pageviews</B> lên đến <B>78.047.479 lượt/tháng</B></DIV>
<DIV>cùng nhiều hình thức quảng cáo:<STRONG> Up tin, Tin VIP, Banner...</STRONG></DIV>sẽ mang đến cho quý Anh (Chị)<BR><BR>từ <B>Hàng trăm</B> đến <B>Hàng ngàn khách hàng</B> tiềm năng<BR>
<DIV><B>Nhanh nhất, Hiệu quả nhất, Dễ dàng nhất</B>.</DIV></DIV></DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV>
<DIV>Nhằm trao đổi cơ hội hợp tác, mong Anh (Chị) có thể sắp xếp một buổi hẹn với em,</DIV>
<DIV>hoặc cung cấp thông tin để em có thể liên lạc với Anh (Chị):</DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV><A style="COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=7b13s1mgx&Email=cGtnLXBocC1wZWNsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cHM6Ly9kb2NzLmdvb2dsZS5jb20vZm9ybXMvZC8xMTVDLVVOZm5Hb0tCdVFhTVc5U1l6eExjVVgzRnllbWNhVlVCZklGUGRjMC92aWV3Zm9ybQ==" target=_blank>Cung cấp thông tin liên hệ tại đây</A></DIV>
<DIV><BR></DIV></DIV>
<DIV>Xin cảm ơn và trân trọng,<BR>Mọi chi tiết vui lòng liên lạc (Giao dịch toàn quốc):</DIV>
<DIV><BR></DIV></DIV>
<DIV style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: small arial; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">--<SPAN class=Apple-converted-space> </SPAN><BR>
<DIV dir=ltr>
<DIV><B style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(102,102,102)">CHAU CHI THANH (MR.)</B><BR></DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 12px; COLOR: rgb(136,136,136)">
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: bold; COLOR: rgb(34,34,34)">
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#666666 face="arial, helvetica, sans-serif"><SPAN style="FONT-SIZE: 11px">Account Executive</SPAN></FONT><BR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><BR style="FONT-SIZE: 11px; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif"><B style="FONT-SIZE: 10px; FONT-FAMILY: Helvetica; COLOR: rgb(136,136,136)">
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1>
<DIV><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">Level 5, 123 Tower 123-127 Vo Van Tan Str., Dist.3, HCMC<BR></SPAN></SPAN></DIV><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">M. </SPAN>(84) 946 743354    <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)"> T.</SPAN> (84 8) 7307 7979 (<SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">#</SPAN> 8<FONT size=1><B><FONT size=1>2131</FONT></B></FONT>)     <SPAN style="COLOR: rgb(255,102,0)">F.</SPAN> (84 8) 3933 3774</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)">Skype. chauchithanh    Y!M. chauchithanh_cct</SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal"><FONT color=#888888><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(153,153,153)"><FONT style="FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif" size=1><SPAN style="COLOR: rgb(153,153,153)"><SPAN style="COLOR: rgb(102,102,102)"><SPAN style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)"><BR></SPAN></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></FONT></DIV></B></DIV>
<DIV style="FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)"><A style="FONT-SIZE: x-small; FONT-FAMILY: arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(17,85,204)" href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=7b13s1mgx&Email=cGtnLXBocC1wZWNsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3d3dy5hZG1pY3JvLnZu" target=_blank>www.admicro.vn</A></SPAN><SPAN style="WHITE-SPACE: normal; WORD-SPACING: 0px; TEXT-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(34,34,34); FONT: 13px arial, sans-serif; LETTER-SPACING: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px"><FONT color=#888888><FONT color=#888888><FONT color=#888888><FONT color=#888888></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)" dir=ltr align=center></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN> </DIV>
<DIV style="FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal; COLOR: rgb(136,136,136)" dir=ltr align=center><A href="http://track.chanret.com/trackclick.asp?ThreadKey=7b13s1mgx&Email=cGtnLXBocC1wZWNsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn&url=aHR0cDovL3RyYWNrLmNoYW5yZXQuY29tL3Vuc3Vic2NyaWJlLmFzcD9BUElLZXk9MG16c2RqZ3htJkVtYWlsPWNHdG5MWEJvY0Mxd1pXTnNRR3hwYzNSekxtRnNhVzkwYUM1a1pXSnBZVzR1YjNKbiZsb2dvPVVsdHJhTWFpbGVy"><FONT size=1>Click vào đây để từ chối nhận Email</FONT></A></DIV><DIV style="FLOAT: left; MARGIN-TOP: 10px"><SPAN id=ctl00_tdBanner1_Label1><DIV class=ColumnBanner><IMG border=0 hspace=0 alt="Sent from UltraMailer" align=baseline src="http://track.chanret.com/images/7b13s1mgx/cGtnLXBocC1wZWNsQGxpc3RzLmFsaW90aC5kZWJpYW4ub3Jn.jpg"></DIV></SPAN></DIV>